Về Gấp Lên

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác: Come! Sinner! Come!
  • Lời: William E. Witter, (1877)
  • Nhạc: Horatio R. Palmer, (1879)
  • Tài Liệu:

Lời Anh

Come! Sinner! Come!
1. While Jesus whispers to you,
Come, sinner, come!
While we are praying for you,
Come, sinner, come!
Now is the time to own Him:
Come, sinner, come!
Now is the time to know Him:
Come, sinner, come!
2. Are you too heavy laden?
Come, sinner, come!
Jesus will bear your burden:
Come, sinner, come!
Jesus will not deceive you:
Come, sinner, come!
Jesus can now redeem you:
Come, sinner, come!
3. O hear His tender pleading:
Come, sinner, come!
Come and receive the blessing:
Come, sinner, come!
While Jesus whispers to you,
Come, sinner, come!
While we are praying for you,
Come, sinner, come!

Lời Việt

Về Gấp Lên
1. Lúc anh nghe Chúa gọi cách chân thành, Chạy mau đến!
Tôi ngày đêm khấn nguyện thế cho anh, Về gấp lên!
Chính anh nên nhận Chúa ngay hôm nay, Chạy mau đến!
Chính nay cơ hội biết Jêsus đây, Về gấp lên!
2. Kiếp trần anh gánh nặng phải không nào, Chạy mau đến!
Trao trọn cho Chúa mọi nỗi gian lao, Về gấp lên!
Jêsus không lừa dối anh bao giờ, Chạy mau đến!
Chúa cứu anh ngay, chớ nên bơ thờ, Về gấp lên!
3. Khi anh nghe Đấng từ ái khuyên nài, Chạy mau đến!
Mau cùng tôi đến nhận phước nơi Ngài, Về gấp lên!
Lúc anh nghe Ngài nhủ khuyên êm đềm, Chạy mau đến!
Lúc chúng tôi cầu thế anh trọn niềm, Về gấp lên!

Ca Khúc

Nhạc Đệm

Nhạc

load PDF

Tài Liệu Tham Khảo