Thuộc Jesus Thỏa Vui

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác: I Am Glad I Am Thine
  • Lời: Ada R. Haborshon
  • Nhạc: David B. Tower
  • Tài Liệu:

Lời Anh

Lời Việt: Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (1950)

Lời Việt: Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Hoa Kỳ (1998)

Thuộc Jesus Thỏa Vui
1. Jê-sus yêu thương tôi, vui bỏ thiên đài,
Tìm chuộc tôi, nên tôi nay chỉ thuộc Ngài,
Nguyện tôi luôn theo Jê-sus bước khắp nơi;
Ôi, tôi thuộc Jê-sus thỏa vui muôn đời!
Điệp Khúc:
Lòng tôi vui thỏa bấy!
Chúa ôi, tôi thuộc Ngài nay, vui thỏa thay!
Tôi vui bấy! thỏa thay!
Ôi, tôi thuộc Jê-sus thỏa vui đêm ngày!
2. Được Ngài xem tôi như châu báu thiên đài,
Trọn đời tôi duy mong vui thỏa tâm Ngài,
Vì tình yêu Jê-sus sâu quá bể khơi;
Ôi, tôi thuộc Jê-sus thỏa vui muôn đời!
3. Dù gặp khi quanh tôi đau đớn, tai nạn,
Đời ngập trong câu bi ai, tiếng cơ hàn,
Kìa, ơn thiêng nơi tâm linh phấn chấn tôi;
Ôi, tôi thuộc Jê-sus thỏa vui muôn đời!
4. Được Ngài khuyên, tôi dâng thân thể, tâm thần,
Hầu việc Cha, tâm tôi vui thỏa vô ngần!
Dù gian lao, vui trông lên Cứu Chúa tôi;
Ôi, tôi thuộc Jê-sus thỏa vui muôn đời!

Ca Khúc

Nhạc Đệm

Nhạc

load PDF

Tài Liệu Tham Khảo