Tôi Nguyện Đến Liền

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác: Just As I Am Without One Plea
  • Lời: Charlotte Elliott (1789-1871)
  • Nhạc: William B. Bradbury (1816-1868)

Lời Anh

Just As I Am Without One Plea
1. Just as I am, without one plea,
but that thy blood was shed for me,
and that thou bidst me come to thee,
O Lamb of God, I come, I come.
2. Just as I am, and waiting not
to rid my soul of one dark blot,
to thee whose blood can cleanse each spot,
O Lamb of God, I come, I come.
3. Just as I am, though tossed about
with many a conflict, many a doubt,
fightings and fears within, without,
O Lamb of God, I come, I come.
4. Just as I am, poor, wretched, blind;
sight, riches, healing of the mind,
yea, all I need in thee to find,
O Lamb of God, I come, I come.
5. Just as I am, thou wilt receive,
wilt welcome, pardon, cleanse, relieve;
because thy promise I believe,
O Lamb of God, I come, I come.
6. Just as I am, thy love unknown
hath broken every barrier down;
now, to be thine, yea thine alone,
O Lamb of God, I come, I come.

Lời Việt

Tôi Nguyện Đến Liền
1. Tuyệt nhiên không cách chi bào chữa tôi
Chỉ huyết Giê-xu đã đổ thay rồi
Ngài yêu tôi lắm, hằng khuyên tôi đến
Kính thưa Chiên Con, tôi nguyện đến liền!
2. Tuyệt nhiên tôi chẳng cậy một pháp môn
Có thể gội sạch vết uế tâm hồn
Nhờ huyết Giê-xu tội khiên tiêu biến
Kính thưa Chiên Con, tôi nguyện đến liền!
3. Dầu tâm đau khổ, thân nghèo, mắt đui
Nhưng trong Ngài đầy đủ phước ơn trời
Giàu sang, thanh khiết, lại sanh, vinh hiển
Kính thưa Chiên Con, tôi nguyện đến liền!
4. Dầu tôi gian ác, ơn Ngài xóa bôi
Nỗi chướng ngại lòng Chúa phá tan rồi
Từ đây tôi quyết thuộc Chúa vĩnh viễn
Kính thưa Chiên Con, tôi nguyện đến liền!

Ca Khúc

Nhạc Đệm

Nhạc

load PDF

Tài Liệu Tham Khảo