Quyết Rao Tin Lành

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác: The Regions Beyond
  • Lời: A.B. Simpson
  • Nhạc: A.B. Simpson
  • Tài Liệu:

Lời Anh

The Regions Beyond
1. To the regions beyond I must go, I must go,
Where the story has never been told;
To the millions that never have heard of His love,
I must tell the sweet story of old.
Refrain:
To the regions beyond,
I must go, I must go,
Till the world, all the world,
His salvation shall know.
2. There are other lost sheep that the Master must bring,
And to them must the message be told;
He sends me to gather them out of all lands
And welcome them back to His fold.

Lời Việt

Quyết Rao Tin Lành
1. Giờ đây tôi quyết đi đến chốn xa xăm mịt mù,
Là nơi chưa ai truyền danh Jêsus;
Nguyền lấy cổ tích hay truyền cho kẻ chưa am tường
Tin Lành đạo ân điển, nguồn yêu thương.
Điệp Khúc:
Nầy tôi quyết, rao Tin Lành,
Miền xa xăm, vùng hẻo lánh,
Để muôn dân nhận cứu ân,
Nhờ Chân Chúa chuộc hồn, thân.
2. Nguyền đi nơi Chúa sai, dẫu khó khăn trong mọi đường,
Nào đâu quan tâm về sự vui sướng;
Trần thế dẫu coi tôi người mộng ảo, tên điên cuồng,
Miễn được đẹp lòng Chúa Jêsus luôn.
3. Còn bao chiên cách xa, Chúa đang lo đem về nhà,
Cần ta rao Tin Lành cho chiên ấy;
Hiện Chúa khiến tôi đi cùng nơi góp thâu chiên về,
Vô chuồng được âu yếm hằng no nê.

Ca Khúc

Nhạc Đệm

Nhạc

load PDF

Tài Liệu Tham Khảo