Phước Âm Jesus Muôn Thuở Còn Nguyên

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác: Faith of Our Fathers
  • Tựa đề: Phúc Âm Muôn Thuở
  • Lời: Frederick W. Faber, 1849
  • Nhạc: Henry F. Henry, 1874
  • Tài Liệu: James G. Wal­ton in Crown of Je­sus Mu­sic, by Hen­ri F. He­my (Lon­don: 1864)

Lời Anh

Faith of Our Fathers
1. Faith of our fathers, living still,
In spite of dungeon, fire and sword;
O how our hearts beat high with joy
Whenever we hear that glorious Word!
Refrain
Faith of our fathers, holy faith!
We will be true to thee till death.
2. Faith of our fathers, we will strive
To win all nations unto Thee;
And through the truth that comes from God,
We all shall then be truly free.
3, Faith of our fathers, we will love
Both friend and foe in all our strife;
And preach Thee, too, as love knows how
By kindly words and virtuous life.

Lời Việt

Phúc Âm Muôn Thuở
1. Phước âm Jêsus muôn thuở còn nguyên
Lửa, gươm , lao, tù không hề lay chuyển
Mối hoan tâm tôi chi sánh kịp đây
Khi nghe ai truyền rõ Thánh đạo nầy.
Điệp Khúc:
Hát khúc phước âm muôn thu tươi mới
Dẫu chết ta nguyền trung tín với ngươi!
2. Thánh dân xưa tuy lao lý, đòn roi
Lương tâm thanh sạch, tinh thần khoan khoái
Chúng ta hôm nay con cháu thuộc linh
Ước như họ được chết trong Tin Lành.
3. Bởi Phúc Âm ta tranh đấu hiện nay
Không phân bạn, thù, yêu thương thay thảy
Phúc âm ta nay yêu mến truyền ra
Nói năng ôn hòa, ở ăn thật thà.
4. Phước âm ta nguyền tranh đấu vì ngươi
Khiến muôn dân đều qui phục ngươi thôi
Chỉ do nguồn chân lý Trời ban
Cả nhân loại được phóng thích vẹn toàn.

Ca Khúc

Nhạc Đệm

Nhạc

load PDF

Tài Liệu Tham Khảo