Nguyền Dìu Lên Gô-gô-tha

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tác Giả

Lời Anh

Lead Me to Calvary
1. King of my life, I crown Thee now,
Thine shall the glory be;
Lest I forget Thy thorn-crowned brow,
Lead me to Calvary.
Refrain:
Lest I forget Gethsemane,
Lest I forget Thine agony;
Lest I forget Thy love for me,
Lead me to Calvary.
2. Show me the tomb where Thou wast laid,
Tenderly mourned and wept;
Angels in robes of light arrayed
Guarded Thee whilst Thou slept.
3. Let me like Mary, through the gloom,
Come with a gift to Thee;
Show to me now the empty tomb,
Lead me to Calvary.
4. May I be willing, Lord, to bear
Daily my cross for Thee;
Even Thy cup of grief to share,
Thou hast borne all for me.

Lời Việt

Nguyền Dìu Lên Gô-gô-tha
1. Tôn Vua thiên thượng ngự quản hiển vinh,
Sáng danh về Chúa nhân lành;
Gô-gô-tha nguyền Ngài dẫn đến ngay,
Hầu đừng quên mão gai rày.
Điệp Khúc:
Lòng này e quên Ghết-sê-ma-nê,
Lòng này e quên Chúa đau trăm bề,
Để nhớ ái đức Jê-sus chan hòa,
Nguyền dìu lên Gô-gô-tha. A-men.
2. Hãy chỉ con phần mộ xác Chúa chôn,
Chỗ bao người nước mắt tuôn,
Có cả thiên thần mặc áo trắng tinh,
Hộ vệ Ngài ngủ an bình.
3. Nối gót Ma-ri một buổi sớm mai,
Thuốc thơm, dầu qúy dâng Ngài;
Chúa chỉ con mộ Ngài đã bước ra,
Nguyền dìu lên Gô-gô-tha.
4. Cứu Chúa! Con nguyền vì cớ Chúa nay,
Vác thập tự giá theo Ngài;
Chén khổ con nguyền cùng uống, Chúa ôi!
Ngài vì con uống xưa rồi.

Ca Khúc

Nhạc Đệm

Nhạc

load PDF

Tài Liệu Tham Khảo