Nơi Gô-gô-tha

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác: At Calvary
  • Lời: William R. Newell, 1895
  • Nhạc: Daniel B. Towner
  • Tài Liệu:

Lời Anh

At Calvary
1. Years I spent in vanity and pride,
Caring not my Lord was crucified,
Knowing not it was for me He died on Calvary.
Refrain
Mercy there was great, and grace was free;
Pardon there was multiplied to me;
There my burdened soul found liberty at Calvary.
2. By God’s Word at last my sin I learned;
Then I trembled at the law I’d spurned,
Till my guilty soul imploring turned to Calvary.
3. Now I’ve given to Jesus everything,
Now I gladly own Him as my King,
Now my raptured soul can only sing of Calvary!
4. Oh, the love that drew salvation’s plan!
Oh, the grace that brought it down to man!
Oh, the mighty gulf that God did span at Calvary!

Lời Việt

Nơi Gô-gô-tha
1. Bao năm tôi trụy lạc, kiêu căng đáng khinh,
Chẳng để ý Jê-sus đã bị đóng đinh;
Đâu hay do tôi Jê-sus đã xả sinh,
Trên Gô-gô-tha.
Điệp Khúc:
Ấy nơi tỏ ân điển yêu thương dịu dàng,
Ấy nơi Chúa tha thứ tôi được trắng án;
Nơi này gánh nặng Chúa buông tha nhẹ nhàng
Nơi Gô-gô-tha.
2. Tôi nghe thiên đạo, được Thần Linh thuyết minh,
Khủng khiếp bởi biết tôi giày đạp Thánh Kinh;
Nay tôi quay đầu nhận tội danh đáng khinh,
Trông Gô-gô-tha.
3. Ôi! tâm nhân từ trù hoạch phương cứu linh,
Ôi! duy thiên ân thi hành chuộc chúng sinh;
Ôi! sông sâu liền cầu thiên, nhân tiếp nghinh,
Do Gô-gô-tha.
4. Nay tôi xin dâng mọi sự ngay Chúa ôi,
Thỏa bấy bởi tôn Vua Jê-sus Christ tôi;
Tâm linh hoan lạc hằng tụng ca chẳng thôi
Khen Gô-gô-tha.

Ca Khúc

Nhạc Đệm

Nhạc

load PDF

Tài Liệu Tham Khảo