Nên Hãy Ăn Năn Hiện Nay

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác: Come to Jesus
  • Lời: E. O. Excell (1851-1921)
  • Nhạc: E. O. Excell (1851-1921)
  • Tài Liệu:

Lời Anh

Lời Việt

Nên Hãy Ăn Năn Hiện Nay
1. Nay Chúa khuyên mời, nay Chúa khuyên mời,
Xin hãy mau mau nhận lời;
Chúa Jê-sus lưu huyết chuộc muôn người,
Xin hãy ăn năn giờ đây.
2. Ai nấy trong trần, ai nấy trong trần,
Mau đến Jê-sus nhận phần;
Thú vui kia nay chẳng được mấy ngần,
Xin hãy ăn năn giờ đây.
3. Duy huyết Con Trời, duy huyết Con Trời,
Ban cứu ân muôn muôn đời;
Hãy tin lời Kinh Thánh đừng nghi ngờ,
Xin hãy ăn năn giờ đây.
4. Ân điển muôn ngàn, ân điển huy hoàng,
Ân điển cao sâu vô vàn;
Chính hôm nay ân điển còn tuôn tràn,
Xin hãy ăn năn giờ đây.

Ca Khúc

Nhạc Đệm

Nhạc

load PDF

Tài Liệu Tham Khảo