Miền Vinh Hiển

Từ Thu Vien Tin Lanh
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác: In the Sweet By-and-By
  • Lời: S. Fillmore Bennett
  • Nhạc: Joseph Philbrick Webster

Lời Anh

In the Sweet By-and-By
1. There’s a land that is fairer than day,
And by faith we can see it afar;
For the Father waits over the way
To prepare us a dwelling place there.
Refrain:
In the sweet by and by,
We shall meet on that beautiful shore;
In the sweet by and by,
We shall meet on that beautiful shore.
2. We shall sing on that beautiful shore
The melodious songs of the blessed;
And our spirits shall sorrow no more,
Not a sigh for the blessing of rest.
3. To our bountiful Father above,
We will offer our tribute of praise
For the glorious gift of His love
And the blessings that hallow our days.

Lời Việt

Miền Vinh Hiển
1. Miền vinh hiển kia rạng soi hơn ô vàng,
Nhờ lòng tin ta trông thấy cảnh hiển vinh;
Vì Cha ở bên kìa mong ta trọn đàng;
Ngài đang sắm cho phần ta nơi đẹp xinh.
Ðiệp Khúc:
Trong chốn ấy rất êm dịu,
Bờ bên đó thỏa mãn bấy ta gặp nhau;
Trong chốn ấy rất êm dịu,
Bên bờ đẹp nơi chúng ta mong gặp nhau.
2. Bờ bên đó ta cùng nhau reo nhịp nhàng
Ðiệu thiên ca du dương của kẻ hiển vinh;
Tại nơi đó không sầu bi hay cơ hàn,
Lòng hoan hỉ, môi miệng ca ơn trường sinh.
3. Cùng nhau hiến thiên trường ca ta tụng ngợi,
Ðồng tâu lên Cha nhân ái chốn cao sang,
Về ân điển do tình yêu Cha đời đời,
Làm nên thánh bao ngày ta trong trần gian.

Tài Liệu Tham Khảo