Jesus Yêu Tôi

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác: Jesus Loves Me
  • Kinh Thánh: Ê-phê-sô 3:17-18
  • Lời: Anna B. Warner, (1860) - câu 1; David R. McGuire - câu 2&3
  • Nhạc: William B. Bradbury, (1862)
  • Tài Liệu:

Lời Anh

Jesus Loves Me
1. Jesus loves me! This I know,
For the Bible tells me so;
Little ones to Him belong;
They are weak, but He is strong.
Refrain:
Yes, Jesus loves me!
Yes, Jesus loves me!
Yes, Jesus loves me!
The Bible tells me so.
2. Jesus loves me! This I know,
As He loved so long ago,
Taking children on His knee,
Saying, “Let them come to Me.”
3. Jesus loves me still today,
Walking with me on my way,
Wanting as a friend to give
Light and love to all who live.
4. Jesus loves me! He who died
Heaven’s gate to open wide;
He will wash away my sin,
Let His little child come in.
5. Jesus loves me! He will stay
Close beside me all the way;
Thou hast bled and died for me,
I will henceforth live for Thee.

Lời Việt

Jesus Yêu Tôi
1. Chúa yêu tôi lòng tôi vui thay!
Kia Kinh Thánh đã tỏ cho hay;
Các con thơ thuộc Jesus đây,
Chúng yếu nhưng Ngài khỏe mạnh nầy.
Điệp Khúc:
Jesus yêu tôi lắm,
Phải tôi được Chúa yêu;
Jesus yêu tôi lắm,
Chính trong lời Chúa dạy nhiều.
2. Chúa yêu tôi Ngài hằng yêu luôn,
Tuy tôi yếu đuối vẫn yêu thương;
Nơi thập tự Ngài chịu hi sinh,
Để cứu tôi sạch hết tội tình.
3. Chúa yêu tôi hằng ngự bên tôi,
Luôn nâng đỡ dẫn dắt không thôi;
Bởi tôi xưa Ngài chịu gai đinh,
Quyết nhất sinh hầu Chúa trung thành.

Ca Khúc

Nhạc Đệm

Nhạc

load PDF

Tài Liệu Tham Khảo