Hà Hơi Linh

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác: Breathe Upon Us
  • Lời: Russell K. Carter (1891)
  • Nhạc: Russell K. Carter (1891)

Lời Anh

Breathe Upon Us
1. Breathe upon us, Lord, from Heaven,
Fill us with the Holy Ghost;
Promise of the Father given,
Send us now a Pentecost.
Refrain:
Breathe upon us, breathe upon us,
With Thy love our hearts inspire;
Breathe upon us, breathe upon us,
Lord, baptize us now with fire.
2. While the Spirit hovers o’er us,
Open all our hearts, we pray;
To Thine image, Lord, restore us,
Witness in our souls today.
3. Lift us, Lord, oh, lift us higher,
From the carnal mind set free;
Fill us with refining fire,
Give us perfect liberty.

Lời Việt

Hà Hơi Linh
1. Cầu xin Cứu Chúa hà hơi Linh Thần,
Làm tâm con chan chứa Thánh Linh,
Nguyền Cha tái ban ngày lễ Ngũ tuần,
Cho hứa ngôn xưa, nay được thành.
Điệp Khúc:
Hà hơi Linh Thần, Chúa thêm linh ân,
Xin lấy yêu thương linh cảm con;
Hà hơi sống ban quyền năng Linh Thần,
Khơi lửa Thánh Linh ban từ trời.
2. Từ khi Thánh Linh đậu trên đầu này,
Đời con đây dâng Chúa quản cai,
Phục hưng chúng con tựa ảnh tượng Ngài,
Xin chứng cho tâm linh này hoài.
3. Thần Linh Chúa thay lòng con vẹn phần,
Từ nay không xu hướng thế gian;
Nguyền ban lửa thiêng luyện cho sạch ngần,
Tâm trắng trong tinh anh hoàn toàn.

Ca Khúc

Nhạc Đệm

Nhạc

load PDF

Tài Liệu Tham Khảo