Danh Y Độc Nhất

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác: The Great Physician
  • Tựa đề: Danh Y Độc Nhất
  • Lời:
  • Phiên Khúc: Will­iam Hunt­er (1811-1877)
  • Điệp Khúc: Richard Kempenfelt (1718-1782)
  • Nhạc: John Hart Stockton, 1813-1877
  • Tài Liệu:
  • Will­iam Hunt­er, Songs of De­vo­tion, 1859
  • John H. Stock­ton, Joy­ful Songs, Nos. 1, 2, and 3 Com­bined (Phil­a­del­phia, Penn­syl­van­ia: Meth­od­ist Epis­co­pal Book Room, 1869)

Lời Anh

The Great Physician
1. The great Physician now is near,
The sympathizing Jesus;
He speaks the drooping heart to cheer,
Oh! hear the voice of Jesus.
Refrain
Sweetest note in seraph song,
Sweetest Name on mortal tongue;
Sweetest carol ever sung,
Jesus, blessèd Jesus.
2. Your many sins are all forgiv’n,
Oh! hear the voice of Jesus;
Go on your way in peace to Heav’n,
And wear a crown with Jesus.
3. All glory to the dying Lamb!
I now believe in Jesus;
I love the blessèd Savior’s Name,
I love the Name of Jesus.
4. The children, too, both great and small,
Who love the Name of Jesus,
May now accept the gracious call
To work and live for Jesus.
5. Come, brethren, help me sing His praise,
Oh, praise the Name of Jesus;
Oh, sisters, all your voices raise,
Oh, bless the Name of Jesus.
6. His Name dispels my guilt and fear,
No other name but Jesus;
Oh! how my soul delights to hear
The charming Name of Jesus.
7. And when to that bright world above,
We rise to see our Jesus,
We’ll sing around the throne of love
His Name, the Name of Jesus.

Lời Việt

Danh Y Độc Nhất
1. Vui thay ta được hằng gần bên nơi
Danh y độc nhất là Jê-sus;
Tiếng Chúa khiến lòng buồn bực tươi vui,
Mau nghe lời phán từ Jê-sus.
Điệp Khúc:
Nhạc thiên sứ đồng tấu ly kỳ,
Hòa tiếng thánh đồ khắp năm châu,
Hát nhịp nhàng ngợi khen danh y Jê-sus,
Chính mình Jê-sus.
2. Bao nhiêu tội tình đều được buông tha,
Mau nghe lời phán từ Jê-sus;
Khoan thai lên đường đồng về nhà Cha,
Nâng kim miện đứng cùng Jê-sus.
3. Chiên Con Thiên Phụ hằng được tôn vinh,
Tôi tin nhận chính mình Jê-sus;
Danh Jê-sus lòng này luôn hoan nghênh,
Tôi yêu chuộng mỹ hiệu Jê-sus.
4. Bao nhiêu kinh sợ tội ô quăng xa,
Do tâm hồn đã nhờ Jê-sus;
Tâm linh vui mừng được nghe hoan ca,
Danh y tuyệt đối là Jê-sus.

Ca Khúc

Nhạc Đệm

Nhạc

load PDF

Tài Liệu Tham Khảo