Dự Án Bách Khoa Từ Điển Tin Lành

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bách Khoa Từ Điển Tin Lành là một dự án biên soạn và phổ biến những tài liệu liên quan đến niềm tin và sinh hoạt của người Tin Lành trong tiếng Việt.

Dự Án

Dự án bắt đầu với các đề tài về Kinh Thánh, danh nhân Hội Thánh, lịch sử hội thánh, điển tích Kinh Thánh, Thánh Kinh địa dư, ngữ vựng thần học, truyền giáo, và giáo dục. Trong tương lai từ điển sẽ mở rộng sang những đề tài và lĩnh vực khác.

Bài Viết

Kiến thức về những đề tài liên hệ được trình bày dưới dạng một bài viết hay một bài khảo cứu ngắn. Nội dung được trích dẫn từ những tài liệu đáng tin cậy. Dưới đây là vài ví dụ.

Kinh Thánh

Kiến Thức

Thánh Ca

Âm Nhạc

Sách

Thần Học

  • Quan Điểm Thần Học

Ngữ Vựng Thần Học

Lịch Sử

Địa Lý

Cơ Quan

Thành Ngữ

Điển Tích Kinh Thánh

  • Người Sa-ma-ri Nhân Lành
  • Người Con Trai Hoang Đàng

Tài Liệu

Tài Liệu Liên Hệ