Xin Mở Mắt Con

Từ Thu Vien Tin Lanh
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác: Open Our Eyes
  • Lời: Robert Cull
  • Nhạc: Robert Cull

Lời Anh

Open Our Eyes
Open our eyes, Lord,
We want to see Jesus,
To reach out and touch Him,
And say that we love Him.
Open our ears, Lord,
And help us to listen,
Open our eyes, Lord,
We want to see Jesus.

Lời Việt

Xin Mở Mắt Con - Lời: Nguyễn Hữu Ái
Cầu xin Chúa Chí Nhân!
Rủ lòng thương đến chúng con
Mở rộng đôi mắt tối tăm
Để được trông thấy thánh nhan
Cầu xin Chúa Chí Nhân!
Rủ lòng thương đến chúng con
Dạy con biết lắng nghe
Để được thông biết ý Cha.

Tài Liệu Tham Khảo