Viên Ngọc Đẹp Ròng

Từ Thu Vien Tin Lanh
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác: Jewels
  • Lời: William O. Cushing
  • Nhạc: George F. Root

Lời Anh

Jewels
1. When He cometh, when He cometh
To make up His jewels,
All His jewels, precious jewels,
His loved and His own.
Refrain
Like the stars of the morning,
His brightness adorning,
They shall shine in their beauty,
Bright gems for His crown.
2. He will gather, He will gather
The gems for His kingdom;
All the pure ones, all the bright ones,
His loved and His own.
3. Little children, little children,
Who love their Redeemer,
Are the jewels, precious jewels,
His loved and His own.

Lời Việt

Viên Ngọc Đẹp Ròng
Kìa Giê-xu ta, kìa Giê-xu ta
Đến thâu viên ngọc đẹp này
Ngọc Ngài yêu đương, ngọc Ngài yêu đương
Ấy ngọc thuộc về Ngài.
Điệp Khúc:
Lóng lánh như tia sáng ban mai
Mũ Ngài đầy ngọc soi chói
Những viên ngọc rực rỡ quanh ngai
Ấy bửu ngọc thuộc Ngài.
2. Ngài vui thâu nay, Ngài vui thâu nay
Những viên ngọc đẹp ròng này
Ngọc tinh anh thay, ngọc quang huy thay
Ấy ngọc thuộc về Ngài.
3. Bầy chiên thơ ngây, bầy chiên thơ ngây
Mến yêu Giê-xu mặn nồng
Là ngọc châu đây, là ngọc châu đây
Ấy ngọc thuộc về Ngài.

Tài Liệu Tham Khảo