Tinh Binh Giê-xu Tiến Lên

Từ Thu Vien Tin Lanh
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác: Onward, Christian Soldiers
  • Lời: S. Baring Gould
  • Nhạc: Arthur Sullivan

Lời Anh

1. Onward, Christian soldiers, marching as to war,
With the cross of Jesus going on before.
Christ, the royal Master, leads against the foe;
Forward into battle see His banners go!
Refrain
Onward, Christian soldiers, marching as to war,
With the cross of Jesus going on before.
2. At the sign of triumph Satan’s host doth flee;
On then, Christian soldiers, on to victory!
Hell’s foundations quiver at the shout of praise;
Brothers lift your voices, loud your anthems raise.
3. Like a mighty army moves the church of God;
Brothers, we are treading where the saints have trod.
We are not divided, all one body we,
One in hope and doctrine, one in charity.
4. What the saints established that I hold for true.
What the saints believèd, that I believe too.
Long as earth endureth, men the faith will hold,
Kingdoms, nations, empires, in destruction rolled.
5. Crowns and thrones may perish, kingdoms rise and wane,
But the church of Jesus constant will remain.
Gates of hell can never gainst that church prevail;
We have Christ’s own promise, and that cannot fail.
6. Onward then, ye people, join our happy throng,
Blend with ours your voices in the triumph song.
Glory, laud and honor unto Christ the King,
This through countless ages men and angels sing.

Lời Việt

Tinh Binh Giê-xu Tiến Lên
1. Tinh binh Giê-xu tiến lên!
Xung phong vào trận tuyến
Cờ thập tự Chúa Giê-xu
Phất lãnh đạo binh thiêng
Kìa, Đại tướng Christ trước ta
Thêm can đảm ta tiến
Nhứt tâm nhìn xem lá cờ
Quyết xông ra trận tiền!
Điệp Khúc:
Xông lên tinh binh Giê-xu!
Đi như xông trận tuyến
Cờ thập giá luôn phất cao
Quyết tiến ra trận tiền.
2. Như tinh binh anh dũng kia
Ta nay Hội Thánh Christ
Rập chơn nơi dấu thánh xưa
Thẳng tiến cùng nhau đi
Trong ta chỉ hiệp nhất thân
Yêu thương lẫn tâm chí
Đức tin, cậy trông, vững niềm
Thảy chung nhau một lòng!
3. Ôi, muôn dân vui tiến mau
Tham gia đoàn tranh đấu
Đồng thanh ta hát với nhau
Khúc khải hoàn hòa tâu
Tôn vinh, chúc tụng, tán dương
Vua Giê-xu vạn tuế
Chúng ta cùng thiên sứ đồng
Hát ca tôn vinh Ngài!

Tài Liệu Tham Khảo