Ta Hy Sinh Vì Con

Từ Thư Viện Tin Lành
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tác Giả

Lời Anh

I Gave My Life for Thee
1. I gave My life for thee, My precious blood I shed,
That thou might’st ransomed be, and quickened from the dead;
I gave, I gave My life for thee; what hast thou given for Me?
I gave, I gave My life for thee; what hast thou given for Me?
2. I spent long years for thee in weariness and woe,
That an eternity of joy thou mightest know.
I spent long years for thee; hast thou spent one for Me?
I spent long years for thee; hast thou spent one for Me?
3. My Father’s house of light, My glory circled throne,
I left, for earthly night, for wanderings sad and lone;
I left, I left it all for thee; hast thou left aught for Me?
I left, I left it all for thee; hast thou left aught for Me?
4. I suffered much for thee, more than the tongue can tell,
Of bitterest agony, to rescue thee from hell;
I’ve borne, I’ve borne it all for thee; what hast thou borne for Me?
I’ve borne, I’ve borne it all for thee; what hast thou borne for Me?
5. And I have brought to thee, down from My home above,
Salvation full and free, My pardon and My love;
I bring, I bring rich gifts to thee; what hast thou brought to Me?
I bring, I bring rich gifts to thee; what hast thou brought to Me?
6. Oh, let thy life be given, thy years for Him be spent,
World-fetters all be riven, and joy with suffering blent;
I gave Myself for thee: Give thou thyself to Me!
I gave Myself for thee: Give thou thyself to Me!

Lời Việt

Ta Hy Sinh Vì Con Hết
1.Ta hy sinh vì con hết, huyết tuôn tim này tan tành
Đem con ra từ nơi chết, chuộc tội đặng con lại sinh
Ta đã phó tính mạng cho con rồi, phó chi cho ta, con ơi?
Ta đã phó tính mạng cho con rồi, phó chi cho ta, con ơi?
2.Nơi Cha ta ngự đẹp đẽ, ngôi ta sang trọng vô cùng
Nhưng ta vui lòng lâm thế, đê hèn buồn thảm hư không
Ta đã bỏ hết vì con kia rồi, bỏ chi cho ta, con ơi?
Ta đã bỏ hết vì con kia rồi, bỏ chi cho ta, con ơi?
3.Thương con ta chịu đau khổ, trí con đâu kịp suy lường
Đem con lên từ âm phủ, thân này chịu bao đau thương
Ta đã gánh hết vì con kia rồi, gánh chi cho ta, con ơi?
Ta đã gánh hết vì con kia rồi, gánh chi cho ta, con ơi?
4. Ta vui xa lìa thiên quốc giáng sanh đem đầy ơn hồng
Yêu thương, tha tội, ban phước - Hoàn toàn đều ban nhưng không
Ta bỏ hết bửu vật cho con con rồi! Đem chi cho Ta con ôi?
Ta bỏ hết bửu vật cho con con rồi! Đem chi cho Ta con ôi?

Ca Khúc

Nhạc Đệm

Nhạc

load PDF


Tài Liệu Tham Khảo