Nguyền Cung Hiến Chúa Cả Đời Tôi

Từ Thư Viện Tin Lành
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác: Take My Life and Let It Be
  • Tựa đề: Cung Hiến Cuộc Đời
  • Lời: Frances R. Havergal, 1874
  • Nhạc: R. Kelso Carter
  • Tài Liệu:

Lời Anh

Take My Life and Let It Be
1. Take my life and let it be
Consecrated, Lord, to Thee.
*Take my moments and my days,
Let them flow in endless praise.
2. Take my hands and let them move
At the impulse of Thy love.
Take my feet and let them be
Swift and beautiful for Thee.
3. Take my voice and let me sing,
Always, only for my King.
Take my lips and let them be
Filled with messages from Thee.
4. Take my silver and my gold,
Not a mite would I withhold.
Take my intellect and use
Every pow’r as Thou shalt choose.
5. Take my will and make it Thine,
It shall be no longer mine.
Take my heart, it is Thine own,
It shall be Thy royal throne.
6. Take my love, my Lord, I pour
At Thy feet its treasure store.
Take myself and I will be
Ever, only, all for Thee.

Lời Việt

Nguyền Cung Hiến Chúa Cả Đời Tôi / Cung Hiến Cuộc Đời
1. Nguyền cung hiến Chúa cả đời con,
Thành tâm dâng Chúa cả lòng son;
Cũng đem hết bao nhiêu năm ngày,
Để tôn ngợi Chân Chúa con đây.
2. Bạc con đó với cả vàng đây,
Nguyền dâng luôn chẳng giữ một mảy;
Bao nhiêu trí não dâng thay thảy,
Để được dùng theo ý thánh Ngài.
3. Nguyền xin Chúa lấy cả bàn tay,
Hành vi theo thánh đức nhân ái;
Xin Chúa lấy hai chân đây nầy,
Khiến lẹ làng đẹp đẽ cho Ngài.
4. Cầu xin Chúa lấy cả miệng môi (ý nguyện con),
Hành vi theo thánh chỉ mà thôi;
Tâm linh cũng hiến luôn cho Ngài,
Để làm đền Vua Thánh lâu dài.
5. Nguyền xin Chúa lấy cả giọng con,
Ngày đêm ca chúc Đấng vô đối;
Dâng luôn lưỡi tôi đây cho Ngài,
Để vui truyền rao Phúc Âm hoài.
6. Lòng tôn kính với cả tình yêu,
Nguyện dâng như tế lễ toàn thiêu;
Xin cung hiến tâm linh lên Ngài,
Để thuộc quyền Chân Chúa lâu dài.

Ca Khúc

Nhạc Đệm

Nhạc

load PDF

Tài Liệu Tham Khảo