Ngắm Jesus Đừng Xao

Từ Thu Vien Tin Lanh
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác:
  • Tựa đề: Ngắm Jêsus
  • Lời: Khuyết Danh
  • Nhạc: Khuyết Danh
  • Tài Liệu:

Lời Việt

Ngắm Jêsus
Ta cứ tiến bước ngắm Jêsus đừng xao
Lâm cơn tranh chiến không hề nao
Chúa vừa giúp, chớ sợ chỉ tin cậy vâng lời
Ta thắng nhờ Vua muôn đời.


Tài Liệu Tham Khảo