Ngài Biết Rõ

Từ Thu Vien Tin Lanh
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác: Ngài Biết Rõ
  • Tựa đề: Ngài Biết Rõ
  • Lời: Lê Ngọc Vinh
  • Nhạc: Lê Ngọc Vinh
  • Tài Liệu:

Lời Việt

Ngài Biết Rõ
Ngài biết rõ những nhu cầu của đời sống tôi
Ngài biết rõ mỗi nhu cầu của đời sống tôi
Ngài biết rõ mỗi lòng, cùng những ước mơ thầm
Và Ngài hằng liệu lo chu đáo.
Ngài biết rõ những ưu phiền ràng buộc thế nhân
Ngài biết rõ những tấm lòng nặng nề vỡ tan
Ngài biết rõ ước vọng, thầm kín nhất trong đời
Và Ngài hằng chu cấp cho vẹn toàn.
Đời tôi nguyện là bài ca tôn vinh Chúa yêu thương
Đời tôi nguyện là mùi hương cho danh Chúa thơm hơn
Đời tôi trọn vẹn đời tôi xin dâng Chúa Ba Ngôi
Đời tôi nguyện hằng truyền rao tình yêu Chúa tuyệt đối.
Ngài biết rõ mỗi nhu cầu của đời sống ta
Bạn hãy phó thác cho Ngài mọi điều ước mong
Ngài biết rõ mỗi lòng, bạn hãy vững tâm thần
Hằng nhờ cậy nơi Chúa trong mọi đàng.


Tài Liệu Tham Khảo