Mau Thưa Với Jesus

Từ Thu Vien Tin Lanh
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác: Frö­liche Bot­schaft­er, 1876
  • Tựa đề: Thưa Với Jêsus
  • Lời: Ed­mund S. Lo­renz, 1876
  • Nhạc: Ed­mund S. Lo­renz, 1876
  • Lời Anh: Jer­e­mi­ah E. Rank­in (1828-1904)
  • Tài Liệu:
- Frö­liche Bot­schaft­er, 1876.
- Gates of Praise, 1880.

Lời Anh

Tell It to Jesus
Jer­e­mi­ah E. Rank­in
1. Are you weary, are you heavy hearted?
Tell it to Jesus, tell it to Jesus.
Are you grieving over joys departed?
Tell it to Jesus alone.
Refrain
Tell it to Jesus, tell it to Jesus,
He is a Friend that’s well known.
You’ve no other such a friend or brother,
Tell it to Jesus alone.
2. Do the tears flow down your cheeks unbidden?
Tell it to Jesus, tell it to Jesus.
Have you sins that to men’s eyes are hidden?
Tell it to Jesus alone.
3. Do you fear the gathering clouds of sorrow?
Tell it to Jesus, tell it to Jesus.
Are you anxious what shall be tomorrow?
Tell it to Jesus alone.
4. Are you troubled at the thought of dying?
Tell it to Jesus, tell it to Jesus.
For Christ’s coming kingdom are you sighing?
Tell it to Jesus alone.

Lời Việt

Thưa Với Jêsus
1. Anh có bất an tâm trí đang nặng nề chăng?
Mau thưa với Jê-sus, thưa ngay Chúa Jê-sus;
Anh có đớn đau, đang mất vui mừng rồi ư?
Mau thưa với duy một Jê-sus.
Điệp Khúc:
Mau thưa với Jê-sus, thưa ngay Chúa Jê-sus,
Ấy chính Thiết Hữu bên cạnh ta;
Anh chẳng có ai hơn Jê-sus bạn nghìn thu,
Thưa ngay với Jê-sus, Chúa ta.
2. Bao nước mắt anh tuôn láng lai dầm dề chăng?
Mau thưa với Jê-sus, thưa ngay Chúa Jê-sus;
Tội lỗi của anh không mắt ai nhìn được ư?
Mau thưa với duy một Jê-sus.
3. Anh bối rối khi trông đám mây hoạn nạn chăng?
Mau thưa với Jê-sus, thưa ngay Chúa Jê-sus;
Anh bối rối lo sau sẽ ra thế nào ư?
Mau thưa với duy một Jê-sus.
4. Anh rối trí khi suy nghĩ sẽ từ trần chăng?
Mau thưa với Jê-sus, kíp nói với Jê-sus;
Anh nóng nảy trông mong Chúa mau trở lại ư?
Mau thưa với duy một Jê-sus.

Tài Liệu Tham Khảo