Một Tia Sáng

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác: I'll Be a Sunbeam
  • Lời: Nellie Talbot
  • Nhạc: Edwin O. Excell

Lời Anh

I'll Be a Sunbeam
1. Jesus wants me for a sunbeam,
To shine for Him each day;
In every way try to please Him,
At home, at school, at play.
Refrain:
A sunbeam, a sunbeam,
Jesus wants me for a sunbeam;
A sunbeam, a sunbeam,
I’ll be a sunbeam for Him.
2. Jesus wants me to be loving,
And kind to all I see;
Showing how pleasant and happy,
His little one can be.
3. I will ask Jesus to help me
To keep my heart from sin;
Ever reflecting His goodness,
And always shine for Him.
4. I’ll be a sunbeam for Jesus,
I can if I but try;
Serving Him moment by moment,
Then live for Him on high.

Lời Việt

Một Tia Sáng
1. Giê-xu dạy tôi ngày đêm lòa sáng
Vì Ngài chiếu khắp mọi nơi
Mọi sự mọi nơi làm vui lòng Chúa
Nhà trường, chốn ở, nơi chơi.
Điệp Khúc:
Một tia sáng, ánh sáng trời
Chúa muốn tôi làm tia sáng khắp nơi
Một tia sáng, ánh sáng trời
Quyết vì danh Chúa soi trọn đời.
2. Giê-xu dạy tôi tập theo nề nếp
Thuận hòa với mỗi một ai
Hoặc học, hoặc chơi, hoặc ăn, hoặc nói
Tỏ mình xứng danh con Ngài.
3. Hằng cầu nguyện, xin Giê-xu vùa giúp
Cho lòng thánh khiết, Ngài ôi
Thường thường rọi ra lòng nhân từ Chúa
Rạng lòa Cứu Chúa khắp nơi.
4. Nguyện làm tia mặt trời luôn vì Chúa
Rạng lòa mỗi lúc mọi nơi
Làm được việc chi, nguyện vui làm hết
Rồi cùng Chúa sống trên trời.

Ca Khúc

Nhạc Đệm

Nhạc

load PDF

Tài Liệu Tham Khảo