Hiến Cả Thảy Cho Ngài

Từ Thu Vien Tin Lanh
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác: I Surrender All
  • Lời: Winfield S. Weeden
  • Nhạc: Judson W. VanDeVenter

Lời Việt

I Surrender All
1. All to Jesus I surrender;
All to Him I freely give;
I will ever love and trust Him,
In His presence daily live.
Refrain:
I surrender all,
I surrender all;
All to Thee, my blessed Savior,
I surrender all.
2. All to Jesus I surrender;
Humbly at His feet I bow,
Worldly pleasures all forsaken;
Take me, Jesus, take me now.
3. All to Jesus I surrender;
Make me, Savior, wholly Thine;
Let me feel the Holy Spirit,
Truly know that Thou art mine.
4. All to Jesus I surrender;
Lord, I give myself to Thee;
Fill me with Thy love and power;
Let Thy blessing fall on me.
5. All to Jesus I surrender;
Now I feel the sacred flame.
Oh, the joy of full salvation!
Glory, glory, to His Name!

Lời Việt

Hiến Cả Thảy Cho Ngài
1. Xin dâng hết thảy cho Giê-xu
Tôi tình nguyện hiến chính thân thể này
Luôn yêu mến, trông mong nơi Chúa thôi,
Hằng ngày sống dưới ân điển Ngài
Điệp Khúc:
Hiến cả thảy cho Ngài,
Hiến cả thảy cho Ngài
Lạy Giê-xu, tôi hiến cả thảy đây,
Hiến cả thảy cho Ngài.
2. Xin dâng hết thảy cho Giê-xu
Tôi nguyện quì tốn khiêm luôn trước Ngài
Coi vui thú thế gian rơm rác thôi,
Nguyền được Chúa tiếp tôi phút này.
3. Xin dâng hết thảy cho Giê-xu
Tôi được thuộc ở trong tay Chúa hoài
Xin ban Thánh Linh luôn luôn sáng soi,
Hầu được rõ, tôi nay có Ngài.
4. Xin dâng hết thảy cho Giê-xu
Tôi lòng nhận biết lửa thiêng cháy hoài
Trong ơn cứu rỗi ôi, vui quá vui,
Đời đời hiển vinh danh thánh Ngài.


Tài Liệu Tham Khảo