Hang Bê-lem

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác: Hang Bê-lem
  • Lời: Minh Châu (1945)
  • Nhạc: Hải Linh - Trần Văn Trị

Lời Việt

Hang Bê-lem
Hát khen mừng Chúa giáng sinh ra đời
Chúa sinh ra đời nằm trong hang đá nơi máng lừa.
Trong hang Bê-lem ánh sáng tỏa lan tưng bừng
Nghe trên không trung tiếng hát thiên thần vang lừng.
Đàn hát xướng ca đây Chúa Thiên Tòa giáng sinh vì ta.
Người hỡi đến xem ôi Chúa giáng sinh khó khăn thấp hèn.
Nửa đêm mừng Chúa giáng sinh ra chốn gian trần
Người đem ơn phúc xuống cho muôn dân lầm than.
1. Nơi hang Bê-lem thiên thần xướng ca
Thiên Chúa vinh danh chúng nhân an hòa.
2. Nơi hang Bê-lem ta quỳ thiết tha
Xin Chúa nhân hiền xuống ơn chan hòa.
3. Nơi hang Bê-lem mục đồng xúm quanh
Ca hát vang lừng mến yêu chân thành.

Tài Liệu Tham Khảo