Danh Quí Trọng

Từ Thu Vien Tin Lanh
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác: Danh Quí Trọng
  • Tựa đề: Danh Quí Trọng
  • Lời: Khuyết Danh
  • Nhạc:
  • Tài Liệu:

Lời Việt

Danh Quí Trọng
Jêsus là danh quí trọng nay!
Jêsus nghìn thu không đổi thay!
Jêsus, Thiết hữu công bình bấy!
Ha-lê-lu-gia, đời tôi xin dâng Cứu Chúa đây!

Tài Liệu Tham Khảo