Dặn Lòng Trung Tín

Từ Thu Vien Tin Lanh
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác: Be True
  • Tựa đề: Vẹn Lòng Trung Tín
  • Lời: Albert B. Simpson
  • Nhạc: Albert B. Simpson
  • Tài Liệu:

Lời Anh

Be True
Be true! Be true!
Let the holy watchword ring;
Be true! to your trust,
Be true to your glorious King;
Be true! Be true!
Whether friends be false or few;
Whatsoe'er betide, ever at His side,
Let Him always find you true.

Lời Việt

Vẹn Lòng Trung Tín
Dặn lòng trung tín, anh em hô chính khẩu hiệu nầy
Tận trung gìn lòng tin, Tận trung theo Vua vinh hiển nay
Dặn lòng trung tín, Tuy anh em dối ta gạt thầy
Dầu trường hợp nghịch bấy*, nên nương Ngài từng giây
Nguyện Chúa thấy ta tín trung đây.

Tài Liệu Tham Khảo