Tại Thập Giá Bình Yên

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác: I Am Resting at the Cross
  • Tựa đề: Tại Thập Giá Bình Yên
  • Lời: W. McDonald, 1820
  • Nhạc: William Gustavus Fischer, 1870
  • Tài Liệu:

Lời Anh

I Am Resting at the Cross
1. To the cross of Christ, my Saviour,
I had brought my weary soul,
Burden’d, faint, and broken-hearted,
Praying, “Jesus, make me whole.”
Refrain:
Glory, glory be to Jesus,
I am counting all but dross,
I have found a full salvation,
I am resting at the cross;
I’m resting at the cross,
I’m resting at the cross,
I’m resting at the cross.
2. At the cross, while meekly bowing,
Jesus, smiling, bade me live;
“I have died for your transgressions,
And I freely all forgive.”
3. At the cross, while prostrate lying,
Jesus’ blood flow’d o’er my soul;
All my guilt and sin were covered,
And he whisper’d, “Child, be whole.”
4. At the cross I’m calmly resting,
Ev’ry moment now is sweet;
I am tasting of his glory,
I am resting at his feet.

Lời Việt

Tại Thập Giá Bình Yên
1. Tại thập giá bình yên thỏa lòng
Hiện tôi coi thế gian hư không
Lợi danh kể bèo trôi giữa dòng
Chuyên tâm tìm ơn cứu khoan hồng.
2. Lòng tôi vẫn hằng mong Chúa rày
Vì gian ác quản cai trong tôi
Jêsus phán lời êm ái này
“Mọi tội tình ta rửa trong rồi.”
3. Ngàn muôn mối nguyện cung hiến Ngài
Thì giờ hay thiết hữu, châu trân
Hồn, thân cũng nguyện dâng Chúa hoài
Mọi sự đều qui hướng Chân Thần.
4. Lời Chúa hứa lòng tin vững vàng
Hiện tôi thấy bửu huyết rất linh
Phục trên đất phận tôi khốn nàn
Thập tự cùng Chân Chúa đóng đinh.
5. Jêsus sống, hồn tôi dẫy đầy
Toàn vẹn trong thánh đức Chúa tôi
Ngài ban sức, hồn, thân, trí này
Chiên Con được vinh hiển muôn đời.

Ca Khúc

Nhạc Đệm

Nhạc

load PDF

Tài Liệu Tham Khảo