Tôn Vinh Chúa Hằng Hữu

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Mục Lục

Tựa đề
 1. XIN THẦN LINH ĐẾN
 2. TRỌN CẢ TẤM LÒNG
 3. KHÁT KHAO DÒNG NƯỚC
 4. LỬA PHỤC HƯNG
 5. CHÚA ĐANG HIỆN DIỆN NƠI ĐÂY
 6. XIN THẦN LINH NGỰ ĐẾN
 7. CHẠM LÒNG CON
 8. HỠI CHÚA! MỜI NGÀI NGỰ ĐẾN
 9. CON TIN NƠI NGÀI
 10. THIÊN CHÚA NGỰ
 11. VÀO CỬA NGÀI VỚI LỜI CẢM TẠ
 12. CÙNG CHÚC TÔN CHÚA
 13. NGÀI ĐÁNG ĐƯỢC NGỢI KHEN
 14. HIỆP LẠI TRONG ÂN ĐIỂN
 15. XIN CHA KHIẾN HIỆP MỘT
 16. ĐOÀN DÂN GIAO ƯỚC
 17. CÙNG HỌP NHAU
 18. KẾT CHÚNG CON LÀM MỘT
 19. CON CHỈ MONG TÔN CAO DANH NGÀI
 20. HA-LÊ-LU-GIA CẢM TẠ CHÚA
 21. ĐẾN TÔN THỜ CHÚA
 22. CHÚC TÁN DANH CHÚA
 23. DÂNG CHÚA LỜI SUY TÔN
 24. HÁT VÌ GIÊ-XU
 25. HIỆP MỘT
 26. NGUYỆN DANH CHÚA LUÔN ĐƯỢC TÔN CAO
 27. HÁT LÊN HA-LÊ-LU-GIA
 28. NGÀI LÀ VUA TRÊN MUÔN LOÀI
 29. HA-LÊ-LU-GIA TÔN CAO CHÚA
 30. NGÀI LÀ CHÚA
 31. TOÀN NĂNG THAY CHÚA
 32. NGÀI ĐƯỢC TÔN CAO
 33. TÔN VINH CHA
 34. CHÚC TÔN CHÚA
 35. BÀI CA NGỢI KHEN
 36. VÌ CHÚA TOÀN NĂNG
 37. TÔN CAO DANH GIÊ-XU
 38. CHÚA CHÍ THÁNH
 39. CHÚA XỨNG ĐÁNG THAY
 40. GIÊ-HÔ-VA NI-SI
 41. CHÚNG CON YÊU NGÀI
 42. DANH QUÝ TRỌNG
 43. NGỢI KHEN DANH CHA THÁNH
 44. CA NGỢI CHÚA
 45. NHÌN LÊN CHA THÁNH
 46. TÔN VINH CHÚA MUÔN ĐỜI
 47. TÔI SẼ NGỢI CA
 48. VUA SẼ ĐẾN
 49. HÁT CHO NGÀI
 50. LỚN BẤY DUY NGÀI
 51. VỚI CẢ TRÁI TIM
 52. VUA CÁC VUA
 53. GIÊ-XU ĐẸP THAY DANH NGÀI
 54. DANH CAO QUÝ
 55. DÂNG CHÚA LỜI NGỢI CA
 56. SUY TÔN CHÚA NĂNG QUYỀN
 57. NGỢI CA TÌNH YÊU THIÊN CHÚA
 58. HÁT KHEN GIÊ-XU
 59. VINH QUANG VUA GIÊ-XU
 60. VUI MỪNG CA HÁT
 61. TÌNH YÊU LỚN LAO
 62. GIÊ-XU CON SUY TÔN NGÀI
 63. VINH DIỆU CHIÊN CON
 64. TÔN THỜ BA NGÔI
 65. DÂNG LỜI TÁN DƯƠNG
 66. CHÚA ĐÁNG NGỢI
 67. LẠY CHA YÊU THƯƠNG
 68. QUỲ NƠI CHÂN CHÚA
 69. HÃY ĐẾN VỚI NGÀI
 70. CẤT TIẾNG CA VANG
 71. LỜI TẠ ƠN CHÚA
 72. CÙNG ĐI TRONG CUNG VUA THÁNH
 73. DÂNG LÊN VUA THÁNH
 74. TÔN CAO DANH CHÚA
 75. NGỢI KHEN GIÊ-XU
 76. NHƯNG TRƯỚC HẾT
 77. CHÚA VĨ ĐẠI
 78. TỤNG NGỢI CHÚA THÁNH
 79. NGÀI THẬT TỐT THAY
 80. CUNG KÍNH TÔN VINH
 81. CA NGỢI CHÚA TÔI
 82. VƯỢT TRÊN TẤT CẢ
 83. LÒNG CON TÔN KÍNH CHA
 84. HÁT HA-LÊ-LU-GIA
 85. TRỌN ĐỜI CA NGỢI CHÚA
 86. CA NGỢI CHIÊN CON
 87. TÔN VINH CỨU CHÚA
 88. THÁNH THAY! THÁNH THAY! THÁNH THAY!
 89. CÔNG VIỆC TAY CHÚA
 90. MAU CÙNG ĐẾN TÔN THỜ CHÚA
 91. CÙNG ĐẾN DÂNG LỜI SUY TÔN
 92. CHÚC TÔN THIÊN CHÚA CAO VỜI
 93. ĐẾN CÙNG CHA
 94. CHIÊN TRỜI XỨNG ĐÁNG THAY
 95. NGUYỆN TÔN VINH CHÚA
 96. TÂM CON
 97. THỜ TÔN CHÚA CHÍ CAO
 98. HÔ-SA-NA
 99. CA NGỢI CHÚA
 100. VUI TRONG DANH GIÊ-XU
 101. CHÚA VINH HIỂN
 102. XIN CHA BAN CHO THÊM DẦU
 103. NGUYỆN CHÚA ĐƯỢC TÔN CAO
 104. TÔN VINH CHÚA
 105. THỜ TÔN CHÚA NHÂN TỪ
 106. CÙNG CHÚC TÔN NGÀI
 107. HÁT NHƯ ĐA-VÍT
 108. CHÚA BAN BÌNH AN
 109. PHỤC HƯNG
 110. ĐỨC THÁNH LINH
 111. LỜI KHẨN NGUYỆN
 112. TÂM HỒN TRONG TRẮNG
 113. BÀI CA ĂN NĂN
 114. XIN THẦN LINH CHÚA ĐẾN
 115. BÀI CA NGUYỆN CẦU
 116. CẦU XIN CHA ĐỔI LÒNG
 117. XIN THA THỨ
 118. DÂNG HIẾN
 119. XIN TẨY SẠCH LÒNG CON
 120. XIN THÁNH LINH PHỤC HƯNG
 121. NĂNG QUYỀN TÌNH YÊU
 122. DÂNG TRỌN CHO GIÊ-XU
 123. KHÔNG AI NGOÀI CHÚA
 124. BÀI CA TÂM LINH
 125. GẦN CHÚA HƠN
 126. NGƯỜI TÔI YÊU MẾN
 127. TRUYỀN RAO DANH THÁNH
 128. QUYẾT RAO TIN LÀNH
 129. BƯỚC TRONG ĐƯỜNG CHÚA
 130. BIẾT GIÊ-XU VÀ TRUYỀN BÁ DANH NGÀI
 131. TUỔI XUÂN DÂNG CHÚA
 132. CA KHEN ƠN GIÊ-XU
 133. CON YÊU NGÀI
 134. LÊN ĐƯỜNG
 135. SỐNG HẦU VIỆC
 136. ĐẾN VỚI CHÚA TAY TRẮNG THÔI SAO?
 137. GIÊ-XU CHỌN TÔI
 138. TIẾN BƯỚC VỚI CHÚA
 139. BÀI HÁT SAI ĐI
 140. BỞI THẦN TA
 141. CHA KÍNH YÊU
 142. TÔI ƯỚC MƠ LÀ VIÊN THAN HỒNG
 143. LÊN ĐƯỜNG ĐI
 144. XIN CHÚA SAI TÔI
 145. DÂNG CHÚA ĐỜI CON
 146. NGÀI BAN CHO THÊM ƠN
 147. ƠN CHÚA DẪY ĐẦY
 148. HÃY ĐI CHÚA ĐANG GỌI
 149. MUỐI VÀ ÁNH SÁNG
 150. NGUYỆN ĐƯA DẮT BAO NGƯỜI ĐẾN NGÀI
 151. TÂM GIAO VỚI GIÊ-XU
 152. LỜI NGUYỆN
 153. XÂY DỰNG HẰNG NGÀY
 154. DÂNG CHÚA
 155. ĐỜI CON
 156. MƠ ƯỚC HẦU VIỆC CHÚA
 157. THEO CHÚA
 158. XIN NGỰ TÂM CON
 159. LỜI CHÚA
 160. LÒNG NGUYỆN THEO GIÊ-XU
 161. DÂNG LÊN CHÚA CHÍNH CON
 162. SẴN LÒNG HẦU VIỆC
 163. NHƯ Ý CHA
 164. LỜI NGUYỆN CẦU
 165. QUYẾT ĐEM CHIÊN LẠC TRỞ VỀ
 166. YÊU TA CHĂNG?
 167. XIN CHO ĐI ĐƯỜNG NGÀI
 168. SẴN SÀNG
 169. GẦN BÊN CHÚA CÀNG HƠN
 170. BÊN CHÚA NHÂN HIỀN
 171. CHÚA LUÔN MỞ LỐI
 172. CHÚA SỐNG TRONG TÔI
 173. ĐỒNG HÀNH
 174. SUY TƯ BÊN CHÚA
 175. BÊN TÔI LÀ CHÚA GIÊ-XU
 176. BÌNH AN TRONG GIÊ-XU
 177. BƯỚC VỚI CHÚA YÊU THƯƠNG
 178. TÌNH YÊU BỀN VỮNG
 179. CẢM TẠ CHÚA
 180. CÙNG TIẾN BƯỚC
 181. CHIM HOA VÀ NGƯỜI
 182. CHÍNH GIÊ-XU
 183. THỎA LÒNG
 184. VINH QUANG HA-LÊ-LU-GIA
 185. BÀI CA CẢM TẠ
 186. MỘT NGÀY TƯƠI MỚI
 187. TÌNH ÁI CHÚA TÔI
 188. LÀM CON VUA THÁNH
 189. NGUỒN HY VỌNG CỦA CON
 190. ƠN LẠ LÙNG
 191. PHÚT SUY TƯ
 192. ĐẶT NIỀM TIN NƠI CHÚA
 193. TRONG CHA
 194. HÃY ĐẾM CÁC PHƯỚC ƠN CHÚA BAN
 195. CHÚA ĐEM AN VUI CHO TÔI
 196. LỜI NGUYỆN KÍNH YÊU
 197. BÀN TAY MANG DẤU ĐINH
 198. Ý NGHĨA CUỐC SỐNG
 199. NGÀI LÀ MUÔN NHU CẦU TÔI
 200. VUI BÊN CHÚA
 201. THẦM TẠ ƠN CHÚA
 202. NGÀI LÀ VẦNG ĐÀ
 203. VÌ NGÀI TÔI HÁT
 204. GIÊ-XU CỨU TÔI
 205. ĐƯỢC THA THỨ
 206. TÌNH CHÚA VĨNH HẰNG
 207. MỪNG VUI MỖI NGÀY
 208. CHÚA VẪN BÊN TÔI
 209. NGÀY ĐÊM NGUYỆN CẦU
 210. GIÂY PHÚT NGỢI CA
 211. NGỢI KHEN VÌ ĐƯỢC CỨU
 212. SỐNG VỚI CHÚA
 213. TRẦN THẾ CHẲNG PHẢI QUÊ HƯƠNG
 214. TRỌN ĐỜI NGỢI KHEN
 215. VỮNG TIẾN
 216. ÁI TỪ CỨU TÔI
 217. CA KHÚC TÂM LINH
 218. GIÊ-XU, CHÍNH NGÀI
 219. LỜI CẢM TẠ
 220. LỜI TẠ ƠN CHÚA
 221. DÂNG LÊN CHA
 222. CHỈ CÓ GIÊ-XU
 223. CHÚA THÁNH MUÔN ĐỜI
 224. GIÊ-XU BÊN TÔI
 225. CHÚA BIẾT LÒNG CON
 226. TRAO DÂNG CHO CHÚA
 227. NGUYỆN XIN THÁNH LINH CHÚA
 228. ĐI VỚI GIÊ-XU
 229. ĐIỀU KỲ DIỆU
 230. HÁY HÁT LÊN
 231. ƠN CHÚA LÒNG GHI SÂU
 232. BƯỚC VỚI GIÊ-XU
 233. BIẾT NGÀI LÀ CHÚA
 234. GIÊ-HÔ-VA DI-RÊ
 235. ĐƯỜNG ĐI CÓ CHÚA
 236. CHÚA ĐỨNG BÊN TA
 237. TÂM HỒN BÌNH AN
 238. ĐẤNG CỨU CHUỘC TÔI
 239. CHÚA LUÔN TUYỆT VỜI
 240. THỎA VUI TRONG CHÚA
 241. TẠ ƠN CHÚA
 242. THÂN NHẤT TRÊN ĐỜI
 243. NHƯ CÁNH CHIM BAY LÊN
 244. TÌNH YÊU VỮNG BỀN
 245. CON TIN CHA
 246. ÁNH SÁNG TÌNH YÊU
 247. NIỀM VUI TRONG CHÚA
 248. TRONG VÒNG TAY CHA
 249. ÁNH SÁNG CHO ĐỜI
 250. CHÚA LÀ TÌNH YÊU
 251. CHUNG NIỀM TIN
 252. TA SỐNG BẰNG GÌ
 253. VÌ SAO TÔI CA NGỢI
 254. NẾU KHI NÀO
 255. GIÊ-HÔ-VA, ĐẤNG DẮT CHĂN HỒN TÔI
 256. TÌNH CHÚA BAO LA
 257. NGHỈ AN BÊN GIÊ-XU
 258. CHÚA VẪN YÊU THƯƠNG
 259. CHÚA YÊU THẾ GIAN
 260. ĐỪNG HOANG PHÍ THÁNG NĂM DÀI
 261. GẶP GỠ CHÚA GIÊ-XU
 262. TRƯỚC KHI RẠNG ĐÔNG
 263. HÃY ĐẾN VỚI CHA
 264. CHÚA ĐANG GỌI
 265. BẠN DÀNH CHỖ CHO GIÊ-XU CHƯA?
 266. CHÚA LO CHO TA CHĂNG?
 267. CHÚA ĐANG MONG CHỜ
 268. NGÀI LÀ AI?
 269. NGUỒN AN BÌNH
 270. TÔI BIẾT ĐẤNG NẮM GIỮ TƯƠNG LAI
 271. KHI GIÊ-XU VÔ LÒNG
 272. VINH QUANG THUỘC ĐỨC CHÚA TRỜI
 273. BIẾN ĐỔI HẾT MỌI ĐIỀU
 274. GIÊ-XU LÀ…
 275. GIÊ-XU NGUỒN NƯỚC SỐNG
 276. ĐẾN VỚI NGÀI
 277. TIẾNG ÊM DỊU
 278. TRONG TAY CHÚA
 279. DÃ TRÀNG SE CÁT
 280. TIẾNG GIÊ-XU
 281. NÊN HÃY ĂN NĂN HIỆN NAY
 282. CON ĐƯỜNG DUY NHẤT
 283. NGUỒN TÌNH YÊU
 284. HÃY TIN NHẬN
 285. KÌA CỬA CỨU RỖI
 286. CHỈ TIN NƠI NGÀI
 287. GIÊ-XU KÊU GỌI MỌI NGƯỜI
 288. NIỀM VUI MỚI
 289. TÌNH YÊU CHÚA DÀNH CHO TÔI
 290. ĐỜI NGƯỜI
 291. NHƯ CON CHIÊN ĐI LẠC
 292. HƯỚNG TÂM LÊN
 293. LỜI NGUYỆN CẦU
 294. NIỀM TIN CHÂN LÝ
 295. ĐẾN VỚI GIÊ-XU
 296. TIẾNG GỌI
 297. TRỞ VỀ
 298. ĐẾN VỚI CHÚA
 299. NẾU BẠN ĐÁNH MẤT CHÚA GIÊ-XU
 300. TÌNH YÊU CHÚA
 301. HÃY ĐẾN BẾN CHA
 302. CHÚA VẪN ĐỢI CHỜ
 303. NGÀI ĐÃ CỨU TÔI
 304. CON ĐƯỜNG SỰ SỐNG
 305. KHI CÓ GIÊ-XU
 306. CHÚA GÁNH THAY TÔI
 307. QUAY VỀ BÊN CHÚA
 308. TRỞ VỀ BÊN CHA DẤU YÊU
 309. KHÚC TÂM CA
 310. TÌNH YÊU DIỄM TUYỆT
 311. GIÊ-XU, ĐẤNG DUY NHẤT TÔI CẦN
 312. ĐIỀU TÔI THẤU HIỂU
 313. MỪNG SINH NHẬT GIÊ-XU
 314. GIÁNG SINH ĐÃ VỀ
 315. KHI CHÚA VÀO ĐỜI
 316. VUI MÙA GIÁNG SINH
 317. CHỜ MÙA ĐÔNG ĐẾN
 318. Ô! NÔ-ÊN LẠI VỀ
 319. BÌNH AN CHO LOÀI NGƯỜI
 320. CHÚA GIÊ-XU LÂM PHÀM
 321. HUYỀN DIỆU ĐÊM THÁNH
 322. CÙNG HÁT LÊN HA-LÊ-LU-GIA
 323. MÓN QUÀ VÔ GIÁ
 324. VÌ YÊU NHÂN THẾ
 325. CA KHÚC GIÁNG SINH
 326. THAY ĐỔI
 327. MỪNG CHÚA GIÁNG SINH
 328. CA KHÚC GIÁNG SINH
 329. GIÊ-XU, CHÚA BÌNH AN
 330. ẤY TIN VUI CHO NGƯỜI
 331. TÌNH YÊU CHÚA TÔI
 332. CON ĐƯỜNG CHÚA ĐI QUA
 333. CHA YÊU THƯƠNG
 334. CHÚA YÊU TRẦN THẾ
 335. NƠI GÔ-THA
 336. ĐAU THƯƠNG TIÊU MẤT NƠI GÔ-GÔ-THA
 337. ĐỒI VẮNG
 338. TÌNH YÊU CHÚA
 339. ĐỒI GÔ-GÔ-THA CHỐN XƯA
 340. GÔ-GÔ-THA
 341. CHIỀU TRÊN ĐỒI GÔ-GÔ-THA
 342. TÔN VINH CHÚA TÌNH YÊU
 343. VÌ AI?
 344. TÌNH YÊU BIẾN ĐỔI
 345. CHÚA CAO QUÝ
 346. CHÚA SỐNG LẠI VINH QUANG RỒI
 347. GIÊ-XU ĐẤNG SỐNG
 348. GIÊ-XU ĐẤNG SỐNG
 349. CHÚA HẰNG SỐNG
 350. VÌ GIÊ-XU SỐNG
 351. LÚC ANH NGUYỆN CẦU
 352. TRONG ƠN CHÚA
 353. GẶP CHÚA
 354. VUI CA LÊN
 355. HÃY THẮP SÁNG LÊN
 356. YÊU THƯƠNG
 357. QUÂY QUẦN BÊN CHÚA
 358. NỐI KẾT
 359. ĐÈN SÁNG – MUỐI MẶN
 360. TAY TRONG TAY
 361. NGUYỆN TÌNH YÊU CHÚA
 362. ĐỪNG ĐỂ NGÀY MAI
 363. ANH VÀ TÔI
 364. MỘT CON CHIM ÉN
 365. XIN CHO NHAU
 366. CHIA TAY MÙA HÈ
 367. TRÊN ĐƯỜNG HẸP CỦA CHÚA
 368. HẰNG CHIẾU
 369. GIÚP AI ĐANG BĂN KHOĂN
 370. THANH NIÊN TIN LÀNH
 371. NGÀY MỚI
 372. CHUNG MỘT NHỊP ĐÀN
 373. SỐNG YÊU THƯƠNG
 374. ĐẸP Ý NGÀI
 375. NHƯ THUỞ BAN ĐẦU
 376. KHÚC TÌNH CA NGÀY CƯỚI
 377. NGUYỆN CẦU CHO CHA MẸ
 378. CẢM ƠN CHA MẸ
 379. MẸ YÊU
 380. XUÂN TRONG TÔI
 381. MỪNG XUÂN
 382. GIÊ-XU LÀ MÙA XUÂN
 383. XUÂN MỚI SỨC SỐNG MỚI
 384. XUÂN ĐẾN BÊN NHÀ
 385. GIÊ-XU NGUỒN VUI XUÂN
 386. XUÂN AN LÀNH
 387. CHÚA XUÂN


Lời
 1. Nguyễn Đình Thôn
 2. Martin Nystrom
 3. D. Huntsinger
 4. Nguyễn Đình Thôn
 5. Don Moen
 6. Kim Hoàn
 7. Thiên Ân
 8. Thiên Ân
 9. Mike Fay - Tom Coomes
 10. Don Moen
 11. Kirk Dearman
 12. Rick Founds
 13. Linda Stassen
 14. Rory Noland & Greg Ferguson
 15. Twila Paris
 16. Thi Thiên
 17. Steve Cook - Vikki Cook
 18. Pauline M. Mills
 19. Sinh Võ 2002
 20. Thi Thiên
 21. Đặng Minh Trí
 22. Wayne Perrin & Cathy Perrin
 23. Bob Fitts
 24. C. Fraysse
 25. N.T.K.
 26. Carl G. Boberg 1885/R.J. Hughes
 27. Naomi Batya&Sophie Conty
 28. aida Hearn
 29. Peter Jacobs
 30. Thiên Ân
 31. Sondra Corbett Wood
 32. J.H. Fillmore
 33. Jack Hayford
 34. Nguyễn Long Giáp
 35. Paul Kyle
 36. Thomas van Dooren
 37. Terrye Coelho
 38. Terry MacAlmon
 39. Don Moen
 40. Laurie Klein
 41. Giang Phong
 42. Siôn Trương Văn Xê
 43. Thảo Lan
 44. Thi Thiên
 45. N.T.K.
 46. Lê Anh Dũng
 47. Thiên Ân
 48. Thi Thiên
 49. Bích Vân
 50. Thi Thiên
 51. Thiên Ân
 52. Thiên Ân
 53. Lê Phước Thiện
 54. Thiên Ân
 55. A. B. Simpson
 56. Thiên Ân
 57. C. C. Luther
 58. Nguyễn Hữu Ái
 59. Vũ Đức Nghiêm
 60. Vĩnh Phúc
 61. Annie Johnson Flint
 62. Ban Thanh Niên Đà Lạt, 1957
 63. Việt Nữ
 64. William J. Reynold
 65. Thiên Ân
 66. Siôn Trương Văn Xê
 67. Nguyễn Hữu Ái
 68. Trần Thượng Trí
 69. B. Mansell Ramsey
 70. Thiên Ân
 71. David Đông
 72. Vĩnh Phúc
 73. John A. Hullman
 74. Giang Phong
 75. I. Duley Ogdon
 76. Siôn Trương Văn Xê
 77. Leland Green
 78. Lê Văn Thiện
 79. Nguyễn Hữu Ái
 80. Quang Vinh
 81. Lê Phước Thiện
 82. Nguyễn Hữu Ái
 83. Johnson Oatman Jr.
 84. Vĩnh Phúc
 85. Nguyễn Hữu Ái
 86. Phạm Toàn Ái
 87. Vĩnh Phúc
 88. Vĩnh Phúc
 89. Thiên Hân
 90. Siôn Trương Văn Xê
 91. James Rowe
 92. Thi Thiên
 93. Siôn Trương Văn Xê
 94. Siôn Trương Văn Xê
 95. Kim Hoàn
 96. Vũ Đức Nghiêm
 97. Thi Thiên
 98. Siôn Trương Văn Xê
 99. Lê Ngọc Vinh
 100. Teresa Muller
 101. Thi Thiên
 102. Vĩnh Phúc
 103. Thiên Hân
 104. Nguyễn Hữu Ái
 105. Phương Tuấn
 106. Nguyễn Hữu Ái
 107. Việt Nữ
 108. Siôn Trương Văn Xê
 109. Nguyễn Hữu Ái
 110. Nguyễn Hữu Ái
 111. Nguyễn Xuân Sinh
 112. Fanny J. Crosby
 113. Nguyễn Hữu Ái
 114. Phương Tuấn
 115. Nguyễn Thanh
 116. Đặng Minh Trí
 117. Hoàng Anh Tuấn
 118. Lê Anh Đông
 119. Nguyễn Duy Trung
 120. Thiên Kiều Giang
 121. Thảo Lan
 122. Thi Thiên
 123. Đoàn Trực
 124. Đoàn Trực
 125. Đoàn Trực
 126. Nhất Trung
 127. Lê Anh Đông
 128. Kim Hoàn
 129. Lê Anh Đông
 130. Siôn Trương Văn Xê
 131. Siôn Trương Văn Xê
 132. Hồng Phước
 133. Nguyễn Châu Ân
 134. Lê Anh Đông
 135. Trương Văn Xê
 136. Lê Anh Đông
 137. Thiên Ân
 138. Lê Phước Thiện
 139. Thi Thiên
 140. Lê Phước Thiện
 141. Vĩnh Phúc
 142. Nguyễn Hữu Ái
 143. Siôn Trương Văn Xê
 144. Lê Anh Đông
 145. Trương Văn Xê
 146. Siôn Trương Văn Xê
 147. Siôn Trương Văn Xê
 148. Siôn Trương Văn Xê
 149. Vĩnh Phúc
 150. Phạm Toàn Ái
 151. Lê Phước Thiện
 152. Siôn Trương Văn Xê
 153. Lê Phước Thiện
 154. Phạm Toàn Ái
 155. Phạm Toàn ÁiNhạc
 1. Nguyễn Đình Thôn
 2. Martin Nystrom
 3. D. Huntsinger
 4. Nguyễn Đình Thôn
 5. Don Moen
 6. Hội Truyền Giáo Darakbang-Hàn Quốc
 7. Nhạc Nước Ngoài
 8. Nhạc Nước Ngoài
 9. Mike Fay - Tom Coomes
 10. Don Moen
 11. Kirk Dearman
 12. Rick Founds
 13. Linda Stassen
 14. Rory Noland & Greg Ferguson
 15. Twila Paris
 16. Thi Thiên
 17. Steve Cook - Vikki Cook
 18. Pauline M. Mills
 19. David Đông
 20. Thi Thiên
 21. Chuck Girard
 22. Wayne Perrin & Cathy Perrin
 23. Bob Fitts
 24. C. Fraysse
 25. Carl G. Boberg 1885/R.J. Hughes
 26. Naomi Batya&Sophie Conty
 27. Naida Hearn
 28. Peter Jacobs
 29. Zschech Darlene
 30. Sondra Corbett Wood
 31. J.H. Fillmore
 32. Jack Hayford
 33. Nguyễn Long Giáp
 34. Paul Kyle
 35. Thomas van Dooren
 36. Terrye Coelho
 37. Terry MacAlmon
 38. Don Moen
 39. Laurie Klein
 40. Giang PHong
 41. Donna Adkins
 42. Karen Lafferty
 43. Bobby Burnett, Videt Polk
 44. Triệu Thái Sơn
 45. Paul Baloche, Lenny LeBlanc
 46. Scott Palazzo
 47. Don Moen
 48. Thi Thiên
 49. Brian Doerksen
 50. Patricia Van Tine
 51. David Gardner
 52. Don Moen
 53. Carl Tuttle
 54. Traditional American
 55. Brent Chambers
 56. Ko-Hyung-Won
 57. Tom & Dorl Howard
 58. Keith Green
 59. Thi Thiên
 60. Nhạc Nước Ngoài
 61. Thi Thiên
 62. Eddie Espinosa
 63. Jane Austin & Boumgarden
 64. Brian Doerksen
 65. Geoff Bullock
 66. Lê Phước Thiện
 67. C. Boeate
 68. John Winber
 69. Bích Hạnh
 70. Nhạc Pháp
 71. Margaret M. Simpson
 72. Robert C. Loveless
 73. Bích Trâm
 74. Thiên Ân
 75. George C. Stebbins
 76. John W. Peterson
 77. Alameda Henrick
 78. Vũ Đức Nghiêm
 79. L.P. Lehman Jr.
 80. Hubert Mitchell
 81. Nhạc Nước Ngoài
 82. B.B. McKinney
 83. Việt Nữ
 84. Amy Grant & Michael W. Smith
 85. Indian Folk Song
 86. Nhạc Nước Ngoài
 87. Siôn Trương Văn Xê
 88. Diana Ball
 89. Trần Thượng Trí
 90. B. Mansell Ramsey
 91. Kelly Carpenter
 92. Don Moen
 93. John W. Peterson
 94. Edith McNiell
 95. August Ludvig Storm
 96. Giang Phong
 97. Lê Trung Thành
 98. B. D. Ackley
 99. Siôn Trương Văn Xê
 100. Norah E. Brune
 101. Les Garrett
 102. Lê Văn Thiện
 103. Maurice Clifton
 104. Nhạc Nước Ngoài
 105. John Newton
 106. Lê Phước Thiện
 107. Michael Ledner
 108. Daniel Gardner
 109. Edwin O. Excell
 110. Leona Von Brethorst
 111. Nhạc Nước Ngoài
 112. Dennis Jernigan
 113. Dan Burgess
 114. Phạm Toàn Ái
 115. Nhạc Nước Ngoài
 116. Evelyn Tarner
 117. David Graham
 118. Stanton W. Gavitt
 119. Thiên Hân
 120. Siôn Trương Văn Xê
 121. Howard E. Smith
 122. Thi Thiên
 123. Siôn Trương Văn Xê
 124. Siôn Trương Văn Xê
 125. Gun Gray
 126. Hội truyền giáo Darakbang-Hàn Quốc
 127. Vũ Đức Nghiêm
 128. Thi Thiên
 129. Margaret Evan
 130. Henry Smith
 131. Merla Watson
 132. Henry Morton
 133. Lê Ngọc Vinh
 134. Negro Spiritual
 135. Teresa Muller
 136. Tom Coones
 137. Thi Thiên
 138. Mary S. B. Dana
 139. Thiên Hân
 140. Joe E. Parks
 141. Carol Owens
 142. Albert Allen Ketchum
 143. Hoàng Bích
 144. Jessie S. Irvine
 145. Việt Nữ
 146. H. Lillenas
 147. Paul E. Carlson
 148. LM Tiến Lộc
 149. Nguyễn Hữu Ái
 150. B. Mc Kinney
 151. Ira F. Stanphill
 152. William H. Doane
 153. Stanton W. Gavitt
 154. Danny Lee
 155. E.O. Excell
 156. W. Elmo Mercer
 157. John H. Stockton
 158. Will L. Thompson
 159. Hoàng Anh Tuấn
 160. Lê Anh Đông
 161. Nguyễn Duy Trung
 162. Thiên Kiều Giang
 163. Nhạc Nước Ngoài
 164. Thi Thiên
 165. Đoàn Trực
 166. Đoàn Trực
 167. Đoàn Trực
 168. Nhất Trung
 169. Lê Anh Đông
 170. Nhạc phim Cơ Đốc "Love Note"
 171. Lê Anh Đông
 172. David Đông
 173. "Rudolph the Red-nosed Reindeer"
 174. Steve Nelson & Jack Rollins
 175. Hồng Phước
 176. Eduardo di Capua
 177. Lê Anh Đông
 178. Nhạc Nước Ngoài
 179. Lê Anh Đông
 180. Nguyễn Duy Trung
 181. Lm. Paul Văn Chi
 182. Nhạc Nước Ngoài
 183. John M. Moore
 184. Lê Phước Thiện
 185. Thi Thiên
 186. A.D. Ackley
 187. Lê Phước Thiện
 188. Giai Điệu Phi Châu
 189. Gloria & William J. Gaither
 190. Audrey Mieir
 191. Siôn Trương Văn Xê
 192. Lê Anh Đông
 193. Ted Smith
 194. Phạm Xuân Tín
 195. Giai điệu xứ Gaelic
 196. Siôn Trương Văn Xê
 197. George Weiss, Hugo Peretti, Luigi Cratore
 198. Siôn Trương Văn Xê
 199. Hoàng Trọng
 200. Phạm Toàn Ái
 201. Lê Phước Thiện
 202. Siôn Trương Văn Xê
 203. Lê Phước Thiện
 204. Phạm Toàn Ái
 205. Phạm Toàn Ái

Tài Liệu

 • Tôn Vinh Chúa Hằng Hữu
 • Thánh Ca - Thư Viện Tin Lành