II Cô-rinh-tô: Chương 6

Từ Thư Viện Tin Lành
(đổi hướng từ KTB47C006)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch Việt Ngữ

1. Cũng vậy chúng tôi khuyên anh em hãy làm việc chung với nhau, xin đừng nhận ân điển của Đức Chúa Trời rồi lãng phí. 2. Bởi vì Ngài phán: “Ta đã nhậm lời ngươi trong thì thuận tiện, Ta đã phù hộ ngươi trong ngày cứu rỗi.” Kìa, hiện nay là thì thuận tiện; kìa, hiện nay là ngày cứu rỗi!

3. Chúng tôi không đặt để điều gì gây vấp phạm trước bất kỳ ai, để chức vụ không bị chỉ trích. 4. Nhưng trong mọi sự, chúng tôi chứng tỏ mình là đầy tớ của Đức Chúa Trời trong sự kiên trì, trong hoạn nạn, trong gian khổ, trong khốn cùng, 5. trong đòn vọt, trong tù đày, trong loạn lạc, trong nhọc nhằn, lúc thiếu ngủ, lúc thiếu ăn; 6. trong sự thanh sạch, trong sự hiểu biết, trong sự kiên nhẫn, trong sự nhân từ, trong Đức Thánh Linh, trong tình yêu thương chân thành, 7. trong sứ điệp chân thật, và trong quyền năng của Đức Chúa Trời; với vũ khí công chính trong cả tay phải và tay trái; 8. dù vinh hay nhục, dù nhận tiếng xấu hay được tiếng tốt; bị xem là những kẻ lừa đảo, nhưng lại là những người chân thật; 9. như những kẻ không ai biết, nhưng lại được nhiều người biết đến; như đang chết, nhưng kìa, chúng tôi vẫn sống; xem như bị trừng phạt, nhưng không bị giết; 10. xem như buồn rầu, nhưng luôn vui mừng; xem như nghèo thiếu, nhưng lại làm cho nhiều người giàu có; xem như không có gì, nhưng lại có tất cả.

11. Các anh em tại Cô-rinh-tô! Miệng của chúng tôi mở ra và lòng chúng tôi trải rộng với anh em. 12. Anh em dè giữ, không phải vì chúng tôi, nhưng anh em dè giữ là vì tình cảm của anh em. 13. Tôi nói với anh em như nói với các con: Hãy đối đãi lại giống như vậy. Anh em hãy cởi mở!

14. Đừng mang ách chung với những người không tin. Bởi vì công chính và gian ác có kết hợp nhau không? Hay ánh sáng và bóng tối có gì liên hợp với nhau? 15. Đấng Christ và Bê-li-an có điều gì hòa hợp nhau? Hay là người tin có phần gì với người không tin chăng? 16. Đền thờ của Đức Chúa Trời với các thần tượng có điều gì hợp nhau? Bởi vì chúng ta là đền thờ của Đức Chúa Trời hằng sống, như chính Đức Chúa Trời đã phán: “Ta sẽ ở trong họ, và đi lại giữa họ; Ta sẽ làm Đức Chúa Trời của họ, và họ sẽ làm dân Ta.”

17. Vì vậy, Chúa phán: “Hãy ra khỏi giữa họ và hãy phân rẽ, đừng đá động đến đồ ô uế, thì Ta sẽ tiếp nhận các ngươi. 18. Ta sẽ làm Cha của các ngươi, và các ngươi sẽ làm con trai và con gái của Ta”, Chúa Toàn Năng phán vậy.

Bản Dịch Đại Chúng

Cũng vậy chúng tôi khuyên anh em hãy làm việc chung với nhau, xin đừng nhận ân điển của Đức Chúa Trời, và rồi lãng phí. Bởi vì Ngài phán rằng: “Ta đã nhậm lời ngươi trong thì thuận tiện, Ta đã phù hộ ngươi trong ngày cứu rỗi.” Kìa, hiện nay là thì thuận tiện; kìa, hiện nay là ngày cứu rỗi!

Chúng tôi không đặt để điều gì gây vấp phạm trước bất kỳ ai, để chức vụ không bị chỉ trích. Nhưng trong mọi sự, chúng tôi chứng tỏ mình là đầy tớ của Đức Chúa Trời trong sự kiên trì, trong hoạn nạn, trong gian khổ, trong khốn cùng, trong đòn vọt, trong tù đày, trong loạn lạc, trong nhọc nhằn, lúc thiếu ngủ, lúc thiếu ăn; trong sự thanh sạch, trong sự hiểu biết, trong sự kiên nhẫn, trong sự nhân từ, trong Đức Thánh Linh, trong tình yêu thương chân thành, trong sứ điệp chân thật, và trong quyền năng của Đức Chúa Trời; với vũ khí công chính trong cả tay phải và tay trái; dù vinh hay nhục, dù nhận tiếng xấu hay được tiếng tốt; bị xem là những kẻ lừa đảo, nhưng lại là những người chân thật; như những kẻ không ai biết, nhưng lại được nhiều người biết đến; như đang chết, nhưng kìa, chúng tôi vẫn sống; xem như bị trừng phạt, nhưng không bị giết; xem như buồn rầu, nhưng luôn vui mừng; xem như nghèo thiếu, nhưng lại làm cho nhiều người giàu có; xem như không có gì, nhưng lại có tất cả.

Các anh em tại Cô-rinh-tô! Miệng của chúng tôi mở ra và lòng chúng tôi trải rộng với anh em. Anh em dè giữ, không phải vì chúng tôi, nhưng anh em dè giữ là vì tình cảm của anh em. Tôi nói với anh em như nói với các con: Hãy đối đãi lại giống như vậy. Anh em hãy cởi mở!

Đừng mang ách chung với những người không tin. Bởi vì công chính và gian ác có kết hợp nhau không? Hay ánh sáng và bóng tối có gì liên hợp với nhau? Đấng Christ và Bê-li-an có điều gì hòa hợp nhau? Hay là người tin có phần gì với người không tin chăng? Đền thờ của Đức Chúa Trời với các thần tượng có điều gì hợp nhau? Bởi vì chúng ta là đền thờ của Đức Chúa Trời hằng sống, như chính Đức Chúa Trời đã phán: “Ta sẽ ở trong họ, và đi lại giữa họ; Ta sẽ làm Đức Chúa Trời của họ, và họ sẽ làm dân Ta.”

Vì vậy, Chúa phán: “Hãy ra khỏi giữa họ và hãy phân rẽ, đừng đá động đến đồ ô uế, thì Ta sẽ tiếp nhận các ngươi. Ta sẽ làm Cha của các ngươi, và các ngươi sẽ làm con trai và con gái của Ta”, Chúa Toàn Năng phán vậy.

Bản Dịch Ngữ Căn

1. Cũng vậy chúng tôi khuyên hãy làm việc cùng với nhau, đừng nhận ân điển của Đức Chúa Trời một cách vô ích. 2. Bởi vì Ngài phán rằng: “Ta đã nhậm lời ngươi trong thì thuận tiện, Ta đã phù hộ ngươi trong ngày cứu rỗi.” Kìa, hiện nay là thì thuận tiện; kìa, hiện nay là ngày cứu rỗi!

3. Đừng đặt để điều gì gây vấp phạm trước bất kỳ ai, để chức vụ không bị chỉ trích. 4. Nhưng trong mọi sự, chúng tôi chứng tỏ mình là đầy tớ của Đức Chúa Trời trong sự kiên trì, trong hoạn nạn, trong gian khổ, trong khốn cùng, 5. trong đòn vọt, trong tù đày, trong loạn lạc, trong nhọc nhằn, lúc thiếu ngủ, lúc thiếu ăn; 6. trong sự thanh sạch, trong sự hiểu biết, trong sự kiên nhẫn, trong sự nhân từ, trong Đức Thánh Linh, trong tình yêu thương chân thành, 7. trong sứ điệp chân thật, và trong quyền năng của Đức Chúa Trời; với vũ khí công chính trong tay phải và tay trái; 8. dù vinh hay nhục, dù nhận tiếng xấu hay được tiếng tốt; bị xem là những kẻ lừa đảo, nhưng lại là những người chân thật; 9. như những kẻ không ai biết, nhưng lại được nhiều người biết đến; như đang chết, nhưng kìa, chúng tôi vẫn sống; xem như bị trừng phạt, nhưng không bị giết; 10. xem như buồn rầu, nhưng luôn vui mừng; xem như nghèo thiếu, nhưng lại làm cho nhiều người giàu có; xem như không có gì, nhưng lại có tất cả.

11. Các anh em tại Cô-rinh-tô! Miệng của chúng tôi mở ra và lòng chúng tôi trải rộng với anh em. 12. Anh em dè giữ, không phải vì chúng tôi, nhưng anh em dè giữ là vì tình cảm của anh em. 13. Tôi nói với anh em như nói với các con: Hãy đối đãi lại giống như vậy. Anh em hãy cởi mở!

14. Đừng mang ách chung với những người không tin. Bởi vì công chính và gian ác có kết hợp nhau không? Hay ánh sáng và bóng tối có gì liên hợp với nhau? 15. Đấng Christ và Bê-li-an có điều gì hòa hợp nhau? Hay người tin có phần gì với người không tin chăng? 16. Đền thờ của Đức Chúa Trời với các thần tượng có điều gì hợp nhau? Bởi vì chúng ta là đền thờ của Đức Chúa Trời hằng sống, như chính Đức Chúa Trời đã phán: “Ta sẽ ở trong họ, và đi lại giữa họ; Ta sẽ làm Đức Chúa Trời của họ, và họ sẽ làm dân Ta.”

17. Vì vậy, Chúa phán: “Hãy ra khỏi giữa họ và hãy phân rẽ, đừng đá động đến đồ ô uế, thì Ta sẽ tiếp nhận các ngươi. 18. Ta sẽ làm Cha của các ngươi, và các ngươi sẽ làm con trai và con gái của Ta”, Chúa Toàn Năng phán vậy.

Bản Dịch 1925

1. Ấy vậy, vì chúng tôi làm việc với Chúa, nên xin anh em chớ chịu ơn Đức Chúa Trời luống không. 2. Vì Ngài phán rằng: Ta đã nhậm lời ngươi trong thì thuận tiện, Ta đã phù hộ ngươi trong ngày cứu rỗi. Kìa, hiện nay là thì thuận tiện; kìa, hiện nay là ngày cứu rỗi! 3. Chúng tôi chẳng làm cho ai vấp phạm, hầu cho chức vụ của mình khỏi bị một tiếng chê bai nào. 4. Nhưng chúng tôi làm cho mình đáng trượng trong mọi sự, như kẻ hầu việc Đức Chúa Trời, bởi lòng nhịn nhục lắm trong những sự hoạn nạn, thiếu thốn, khốn khổ, 5. đòn vọt, lao tù, rối loạn, khó nhọc, tỉnh thức, kiêng ăn; 6. bởi sự thanh sạch, thông biết, khoan nhẫn, nhơn từ, bởi Đức Thánh Linh, bởi lòng yêu thương thật tình, 7. bởi lời chân thật, bởi quyền phép Đức Chúa Trời, cầm những khí giới công bình ở tay hữu và tay tả; 8. dầu vinh dầu nhục, dầu mang tiếng xấu, dầu được tiếng tốt; 9. ngó như kẻ phỉnh dỗ, nhưng là kẻ thật thà; ngó như kẻ xa lạ, nhưng là kẻ quen biết lắm; ngó như gần chết, mà nay vẫn sống; ngó như bị sửa phạt, mà không đến chịu giết; 10. ngó như buồn rầu, mà thường được vui mừng; ngó như nghèo ngặt, mà thật làm cho nhiều người được giàu có ngó như không có gì cả, mà có đủ mọi sự!

11. Hỡi người Cô-rinh-tô, miệng chúng tôi hả ra vì anh em, lòng chúng tôi mở rộng. 12. Chẳng phải chúng tôi hẹp hòi đãi anh em, nhưng ấy là lòng anh em tự làm nên hẹp hòi. 13. Hãy báo đáp chúng tôi như vậy, tôi nói với anh em như nói với con cái mình, cũng hãy mở rộng lòng anh em!

14. Chớ mang ách chung với kẻ chẳng tin. Bởi vì công bình với gian ác có hội hiệp nhau được chăng? Sự sáng với sự tối có thông đồng nhau được chăng? 15. Đấng Christ và Bê-li-an nào có hòa hiệp chi, hay là kẻ tin có phần gì với kẻ chẳng tin? 16. Có thể nào hiệp đền thờ Đức Chúa Trời lại với hình tượng tà thần? Vì chúng ta là đền thờ của Đức Chúa Trời hằng sống, như Đức Chúa Trời đã phán rằng: Ta sẽ ở và đi lại giữa họ; ta sẽ làm Đức Chúa Trời của họ, và họ làm dân ta. 17. Bởi vậy Chúa phán rằng: Hãy ra khỏi giữa chúng nó, hãy phân rẽ ra khỏi chúng nó, đừng đá động đến đồ ô uế, Thì ta sẽ tiếp nhận các ngươi: 18. Ta sẽ làm Cha các ngươi, Các ngươi làm con trai con gái ta, Chúa Toàn năng phán như vậy.

Bản Dịch 2011

Những Gian Khó Trong Chức Vụ Hầu Việc Chúa

1 Với tư cách những người cùng làm việc với Chúa, chúng tôi nài xin anh chị em đừng nhận ân sủng của Ðức Chúa Trời cách uổng phí, 2 vì Ngài phán,

“Ta đã nhậm lời ngươi trong thời điểm thuận lợi.

Ta đã phù hộ ngươi trong ngày cứu rỗi.”

Này, bây giờ là thời điểm thuận lợi! Này, hôm nay là ngày cứu rỗi!

3 Chúng tôi không để điều gì làm cớ vấp ngã cho ai, kẻo chức vụ của chúng tôi bị người ta chê trách. 4 Nhưng trong mọi sự chúng tôi luôn luôn chứng tỏ mình là những đầy tớ của Ðức Chúa Trời, trong sự kiên trì chịu đựng, trong những hoạn nạn, trong những gian khổ, trong những lúc khốn cùng, 5 trong những lần bị đánh đập, trong những ngày bị giam cầm, trong những khi người ta nổi loạn, trong những lúc lao động nhọc nhằn, trong những đêm thiếu ngủ, trong những ngày thiếu ăn, 6 trong sự trong sạch, trong sự hiểu biết, trong sự nhịn nhục, trong sự nhân từ, trong Ðức Thánh Linh, trong tình thương chân thật, 7 trong khi rao giảng lời chân lý, trong quyền năng Ðức Chúa Trời. Chúng tôi dùng sự công chính làm vũ khí để tấn công và tự vệ, 8 khi được vinh hiển cũng như khi bị tủi nhục, khi bị chê bai cũng như khi được khen ngợi. Chúng tôi bị tưởng như những kẻ lừa đảo nhưng là những người chân thật, 9 tưởng như những kẻ vô danh tiểu tốt nhưng lại được nhiều người biết đến, tưởng như những kẻ sắp chết đến nơi, nhưng xem đây, chúng tôi vẫn sống sờ sờ, tưởng như những kẻ bị trừng phạt nhưng vẫn không bị giết chết, 10 tưởng như những kẻ phải đau buồn nhưng luôn luôn vui vẻ, tưởng như những kẻ nghèo khó nhưng đã làm cho nhiều người giàu có, tưởng như những kẻ chẳng có gì nhưng có đủ mọi sự.

11 Thưa anh chị em người Cô-rinh-tô, chúng tôi nói thật lòng với anh chị em, chúng tôi đang mở rộng lòng chúng tôi. 12 Chúng tôi không hẹp hòi với anh chị em, nhưng lòng anh chị em hẹp hòi với chúng tôi. 13 Tôi nói với anh chị em như nói với các con cái tôi: xin hãy đối xử với chúng tôi như cách chúng tôi đã đối xử với anh chị em; xin hãy mở rộng lòng anh chị em.

Cảnh Cáo về Sự Kết Hiệp với Quyền Lực Ðối Nghịch Thuộc Linh

14 Chớ mang ách chung với những kẻ không tin, vì công chính và gian tà có hợp tác với nhau được chăng? Ánh sáng và bóng tối có hiệp thông được chăng? 15 Ðấng Christ và Bê-li-an có hòa hợp chăng? Hay người tin Chúa có gì chung với kẻ không tin chăng? 16 Ðền thờ của Ðức Chúa Trời có thỏa hiệp gì với các thần tượng chăng? Vì chúng ta là đền thờ của Ðức Chúa Trời hằng sống, như Ðức Chúa Trời đã phán,

“Ta sẽ ở giữa họ và đi lại giữa họ,

Ta sẽ là Ðức Chúa Trời của họ,

Và họ sẽ làm dân Ta.

17 Vậy hãy ra khỏi chúng nó,

Và hãy phân rẽ khỏi chúng nó,

Chúa phán,

Ðừng đụng đến đồ ô uế,

Thì Ta sẽ tiếp nhận các ngươi.

18 Ta sẽ làm Cha các ngươi,

Các ngươi sẽ làm con trai và con gái Ta,

Chúa Toàn Năng phán vậy.”

Cùng Học Kinh Thánh

Tài Liệu

  • Kinh Thánh - Bản Dịch 1925 - Thánh Kinh Hội Anh Quốc và Hải Ngoại
  • Kinh Thánh - Bản Dịch 2011 - Mục sư Đặng Ngọc Báu
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Việt Ngữ - Thư Viện Tin Lành
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Đại Chúng - Thư Viện Tin Lành
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Ngữ Căn - Thư Viện Tin Lành