II Cô-rinh-tô: Chương 5

Từ Thư Viện Tin Lành
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch Việt Ngữ

1. Chúng ta biết rằng nếu căn nhà của chúng ta ở dưới đất, chỉ là một chiếc lều, bị phá hủy, thì chúng ta có một tòa nhà vĩnh cửu ở trên trời, không phải được tạo dựng bởi tay của loài người nhưng đến từ Đức Chúa Trời. 2. Và thật vậy, tại đây chúng ta than van và mong chờ được trang phục với nơi ở của chúng ta trên trời. 3. Vì thật như vậy, nếu đã được trang phục, chúng ta sẽ không thấy bị trần trụi. 4. Bởi vì đang khi còn ở trong căn lều, chúng ta than thở dưới những gánh nặng, chúng ta không muốn cởi bỏ, nhưng muốn được trang phục, để cho điều phải chết bị nuốt bởi sự sống. 5. Đấng đã chuẩn bị chính điều nầy cho chúng ta là Đức Chúa Trời, đã ban Thánh Linh làm vật bảo chứng cho chúng ta.

6. Vì vậy, hãy luôn luôn tin tưởng và biết rằng, khi còn ở trong căn nhà là thân thể nầy, chúng ta xa cách Chúa; 7. bởi vì chúng ta bước đi bằng đức tin, chứ không bởi nhìn thấy. 8. Bây giờ, chúng ta tin tưởng và thỏa lòng, và ước gì được rời khỏi thân thể nầy để về nhà với Chúa thì tốt hơn.

9. Cho nên, bất kể là đang ở trong nhà hay đang xa cách, mục đích của chúng ta vẫn là làm hài lòng Ngài. 10. Bởi vì tất cả chúng ta đều phải khai trình công việc của mình trước tòa án của Đấng Christ, để mỗi người có thể nhận lại những gì, tùy theo điều thiện hoặc ác mình đã làm lúc còn trong thân xác.

11. Vì biết như vậy, do kính sợ Chúa, chúng tôi cố gắng thuyết phục nhiều người đến với Đức Chúa Trời, chúng tôi đã công bố rõ ràng; và bây giờ tôi hy vọng lương tâm của anh em cũng hiểu rõ. 12. Chúng tôi không giới thiệu chính mình với anh em một lần nữa, nhưng muốn dành cho anh em một cơ hội hãnh diện về chúng tôi, để anh em có thể trả lời cho những người chỉ tự hào về bề ngoài, nhưng không có ở trong lòng. 13. Bởi vì nếu chúng tôi cuồng nhiệt, đó là vì Đức Chúa Trời; hoặc nếu chúng tôi điềm tĩnh, đó là vì anh em.

14. Tình yêu của Đấng Christ buộc chúng tôi đến kết luận nầy: vì có một Đấng đã chết thay cho mọi người, cho nên mọi người đều đã chết. 15. Và bởi vì Ngài đã chết thay cho mọi người, để những người đang sống không vì chính mình mà sống nữa, nhưng sống vì Đấng đã chết và sống lại cho họ.

16. Vì vậy, kể từ nay, chúng tôi không đánh giá một người nào theo xác thịt. Mặc dù chúng tôi đã từng đánh giá Đấng Christ theo xác thịt, nhưng bây giờ không còn đánh giá Ngài như vậy nữa. 17. Vì vậy, nếu ai ở trong Đấng Christ thì người đó là một tạo vật mới. Những điều xưa cũ đã qua đi. Hãy nhìn xem! Những điều mới đang đến.

18. Mọi điều đó đến từ Đức Chúa Trời, Đấng đã phục hòa chúng ta với chính Ngài, và ban cho chúng ta chức vụ hòa giải. 19. Thật vậy, Đức Chúa Trời ở trong Đấng Christ đã làm cho thế gian được hòa giải với Ngài, bất kể tội lỗi của họ, và đặt trong chúng ta sứ điệp hòa giải.

20. Vì vậy, chúng tôi là đại sứ của Đấng Christ, và giống như là Đức Chúa Trời đang khuyên mời qua chúng tôi, chúng tôi nhân danh Đấng Christ nài khuyên: Hãy làm hòa lại với Đức Chúa Trời.

21. Đấng không hề biết tội lỗi, đã trở nên tội lỗi vì chúng ta, để trong Ngài, chúng ta được trở nên công chính thuộc về Đức Chúa Trời.

Bản Dịch Đại Chúng

Chúng ta biết rằng nếu căn nhà của chúng ta ở dưới đất, chỉ là một chiếc lều, bị phá hủy, thì chúng ta có một tòa nhà vĩnh cửu ở trên trời, không phải được tạo dựng bởi tay của loài người nhưng đến từ Đức Chúa Trời. Và thật vậy, tại đây chúng ta than van và mong chờ được trang phục với nơi ở của chúng ta trên trời. Vì thật như vậy, nếu đã được trang phục, chúng ta sẽ không thấy bị trần trụi. Bởi vì đang khi còn ở trong căn lều, chúng ta than thở dưới những gánh nặng, chúng ta không muốn cởi bỏ, nhưng muốn được trang phục, để cho điều phải chết bị nuốt bởi sự sống.

Đấng đã chuẩn bị chính điều nầy cho chúng ta là Đức Chúa Trời, đã ban Thánh Linh làm vật bảo chứng cho chúng ta. Vì vậy, hãy luôn luôn tin tưởng và biết rằng, khi còn ở trong căn nhà là thân thể nầy, chúng ta xa cách Chúa; bởi vì chúng ta bước đi bằng đức tin chứ không bởi nhìn thấy. Bây giờ, chúng ta tin tưởng và thỏa lòng, và ước gì được rời khỏi thân thể nầy để về nhà, ở với Chúa thì tốt hơn.

Cho nên, bất kể là đang ở trong nhà hay đang xa cách, mục đích của chúng ta vẫn là làm hài lòng Ngài. Bởi vì tất cả chúng ta đều phải khai trình công việc của mình trước tòa án của Đấng Christ, để mỗi người có thể nhận lại những gì, tùy theo điều thiện hoặc ác mình đã làm lúc còn trong thân xác.

Vì biết như vậy, do kính sợ Chúa, chúng tôi cố gắng thuyết phục nhiều người đến với Đức Chúa Trời, chúng tôi đã công bố rõ ràng; và bây giờ tôi hy vọng lương tâm của anh em cũng hiểu rõ. Chúng tôi không giới thiệu chính mình với anh em một lần nữa, nhưng muốn dành cho anh em một cơ hội hãnh diện về chúng tôi, để anh em có thể trả lời cho những người chỉ tự hào về bề ngoài, nhưng không có ở trong lòng. Bởi vì nếu chúng tôi cuồng nhiệt, đó là vì Đức Chúa Trời; hoặc nếu chúng tôi điềm tĩnh, đó là vì anh em.

Tình yêu của Đấng Christ buộc chúng tôi đến kết luận nầy: vì có một Đấng đã chết thay cho mọi người, cho nên mọi người đều đã chết. Và bởi vì Ngài đã chết thay cho mọi người, để những người đang sống không vì chính mình mà sống nữa, nhưng sống vì Đấng đã chết và sống lại cho họ.

Vì vậy, kể từ nay, chúng tôi không đánh giá một người nào theo xác thịt. Mặc dù chúng tôi đã từng đánh giá Đấng Christ theo xác thịt, nhưng bây giờ không còn đánh giá Ngài như vậy nữa. Vì vậy, nếu ai ở trong Đấng Christ thì là một tạo vật mới. Những điều xưa cũ đã qua đi. Hãy nhìn xem! Những điều mới đang đến.

Mọi điều đó đến từ Đức Chúa Trời, Đấng đã phục hòa chúng ta với chính Ngài, và ban cho chúng ta chức vụ hòa giải. Thật vậy, Đức Chúa Trời ở trong Đấng Christ đã làm cho thế gian được hòa giải với Ngài - bất kể tội lỗi của họ, và đặt trong chúng ta sứ điệp hòa giải.

Vì vậy, chúng tôi là đại sứ của Đấng Christ, và giống như là Đức Chúa Trời đang khuyên mời qua chúng tôi, chúng tôi nhân danh Đấng Christ nài khuyên: Hãy làm hòa lại với Đức Chúa Trời.

Đấng không hề biết tội lỗi, đã trở nên tội lỗi vì chúng ta, để trong Ngài, chúng ta được trở nên công chính thuộc về Đức Chúa Trời.

Bản Dịch Ngữ Căn

1. Chúng ta biết rằng nếu căn nhà của chúng ta ở dưới đất, là một chiếc lều, bị phá hủy, thì chúng ta có một tòa nhà vĩnh cửu ở trên trời, không phải được tạo dựng bởi tay của loài người nhưng đến từ Đức Chúa Trời. 2. Và thật vậy, tại đây chúng ta than van và mong chờ được trang phục với nơi ở của chúng ta trên trời. 3. Vì thật như vậy, nếu đã được trang phục, chúng ta sẽ không thấy bị trần trụi. 4. Bởi vì đang khi còn ở trong chiếc lều, chúng ta than thở dưới những gánh nặng, chúng ta không muốn cởi bỏ, nhưng muốn được trang phục, để cho điều phải chết bị nuốt bởi sự sống. 5. Đấng đã chuẩn bị chính điều nầy cho chúng ta là Đức Chúa Trời, đã ban Thánh Linh làm vật bảo chứng cho chúng ta.

6. Vì vậy, chúng ta luôn tin tưởng và biết rằng, khi còn ở trong căn nhà là thân thể nầy, chúng ta xa cách Chúa; 7. vì chúng ta bước đi bằng đức tin, chứ không bởi nhìn thấy. 8. Bây giờ, chúng ta tin tưởng và thỏa lòng, ước gì được rời khỏi thân thể nầy, và được về nhà với Chúa thì tốt hơn.

9. Cho nên, bất kể là đang ở trong nhà hay đang xa cách, mục đích của chúng ta vẫn là làm hài lòng Ngài. 10. Bởi vì tất cả chúng ta đều phải khai trình công việc của mình trước tòa án của Đấng Christ, để mỗi người có thể nhận lại những gì, tùy theo điều thiện hoặc ác mình đã làm lúc còn trong thân xác.

11. Vì biết như vậy, do kính sợ Chúa, chúng tôi cố gắng thuyết phục nhiều người đến với Đức Chúa Trời, chúng tôi đã công bố rõ ràng; và bây giờ tôi hy vọng lương tâm của anh em cũng hiểu rõ. 12. Chúng tôi không giới thiệu chính mình với anh em một lần nữa, nhưng muốn dành cho anh em một cơ hội hãnh diện về chúng tôi, để anh em có thể trả lời cho những người chỉ tự hào về bề ngoài, nhưng không có ở trong lòng. 13. Bởi vì nếu chúng tôi cuồng nhiệt, đó là vì Đức Chúa Trời; hoặc nếu chúng tôi điềm tĩnh, đó là vì anh em. 14. Tình yêu của Đấng Christ buộc chúng tôi đến kết luận nầy: vì có một Đấng đã chết thay cho mọi người, cho nên mọi người đều đã chết. 15. Và bởi vì Ngài đã chết thay cho mọi người, để những người đang sống không vì chính mình mà sống nữa, nhưng sống vì Đấng đã chết và sống lại cho họ.

16. Vì vậy, kể từ nay, chúng tôi không đánh giá một người nào theo xác thịt. Mặc dù chúng tôi đã từng đánh giá Đấng Christ theo xác thịt, nhưng bây giờ không còn đánh giá Ngài như vậy nữa. 17. Vì vậy, nếu ai ở trong Đấng Christ thì người đó là một tạo vật mới. Những điều xưa cũ đã qua đi. Hãy nhìn xem! Những điều mới đang đến. 18. Mọi điều đó đến từ Đức Chúa Trời, Đấng đã phục hòa chúng ta với chính Ngài, và ban cho chúng ta chức vụ hòa giải. 19. Thật vậy, Đức Chúa Trời ở trong Đấng Christ đã làm cho thế gian được hòa giải với Ngài - bất kể tội lỗi của họ, và đặt trong chúng ta sứ điệp hòa giải.

20. Vì vậy, chúng tôi là đại sứ của Đấng Christ, và giống như là Đức Chúa Trời đang khuyên mời qua chúng tôi. Chúng tôi nhân danh Đấng Christ nài khuyên: Hãy làm hòa lại với Đức Chúa Trời. 21. Đấng không hề biết tội lỗi, đã trở nên tội lỗi vì chúng ta, để trong Ngài, chúng ta được trở nên công chính thuộc về Đức Chúa Trời.

Bản Dịch 1925

1. Vả, chúng ta biết rằng nếu nhà tạm của chúng ta dưới đất đổ nát, thì chúng ta lại có nhà đời đời tại trên trời, bởi Đức Chúa Trời, không phải bởi tay người làm ra. 2. Vì chúng ta thật than thở trong nhà tạm nầy, mà hết sức mong được mặc lấy nhà chúng ta từ trên trời, 3. miễn là gặp thấy chúng ta đang mặc áo, không trần truồng. 4. Bởi chưng chúng ta ở trong nhà tạm nầy, than thở dưới gánh nặng, vì chúng ta không cầu cho bị lột trần, song cầu cho được mặc lại, để sự gì hay chết trong chúng ta bị sự sống nuốt đi. 5. Đấng đã gây dựng chúng ta cho được sự ấy, ấy là Đức Chúa Trời, đã ban của tin của Đức Thánh Linh cho chúng ta.

6. Vậy, chúng ta hằng đầy lòng tin cậy, và biết rằng khi chúng ta đang ở trong thân thể nầy thì cách xa Chúa 7. vì chúng ta bước đi bởi đức tin, chớ chẳng phải bởi mắt thấy. 8. Vậy tôi nói, chúng ta đầy lòng tin cậy, muốn lìa bỏ thân thể nầy đặng ở cùng Chúa thì hơn. 9. Cho nên chúng ta dầu ở trong thân thể nầy, dầu ra khỏi, cũng làm hết sức để được đẹp lòng Chúa. 10. Bởi vì chúng ta thảy đều phải ứng hầu trước tòa án Đấng Christ, hầu cho mỗi người nhận lãnh tùy theo điều thiện hay điều ác mình đã làm lúc còn trong xác thịt.

11. Vậy chúng tôi biết Chúa đáng kính sợ, nên tìm cách làm cho người ta đều tin; Đức Chúa Trời biết chúng tôi, và tôi mong anh em cũng biết chúng tôi trong lương tâm mình. 12. Chúng tôi chẳng lại phô mình cùng anh em, nhưng muốn trao cho anh em cái dịp khoe mình về chúng tôi, đặng anh em có thể đối đáp lại cùng những kẻ chỉ khoe mình về bề ngoài, mà không về sự trong lòng. 13. Vả, hoặc chúng tôi cuồng, ấy là vì Đức Chúa Trời; hoặc chúng tôi dè giữ, ấy là vì anh em. 14. Vì tình yêu thương của Đấng Christ cảm động chúng tôi, và chúng tôi tưởng rằng nếu có một người chết vì mọi người, thì mọi người đều chết, 15. lại Ngài đã chết vì mọi người, hầu cho những kẻ còn sống không vì chính mình mà sống nữa, nhưng sống vì Đấng đã chết và sống lại cho mình.

16. Bởi đó, từ rày về sau, chúng tôi không theo xác thịt mà nhận biết ai nữa; và, dẫu chúng tôi từng theo xác thịt mà nhận biết Đấng Christ, song cũng chẳng còn nhận biết Ngài cách ấy đâu. 17. Vậy, nếu ai ở trong Đấng Christ, thì nấy là người dựng nên mới; những sự cũ đã qua đi, nầy mọi sự đều trở nên mới. 18. Mọi điều đó đến bởi Đức Chúa Trời, Ngài đã làm cho chúng ta nhờ Đấng Christ mà được hòa thuận lại cùng Ngài, và đã giao chức vụ giảng hòa cho chúng ta. 19. Vì chưng Đức Chúa Trời vốn ở trong Đấng Christ, làm cho thế gian lại hòa với Ngài, chẳng kể tội lỗi cho loài người, và đã phó đạo giảng hòa cho chúng tôi. 20. Vậy chúng tôi làm chức khâm sai của Đấng Christ, cũng như Đức Chúa Trời bởi chúng tôi mà khuyên bảo. Chúng tôi nhơn danh Đấng Christ mà nài xin anh em: hãy hòa thuận lại với Đức Chúa Trời. 21. Đức Chúa Trời đã làm cho Đấng vốn chẳng biết tội lỗi trở nên tội lỗi vì chúng ta, hầu cho chúng ta nhờ Đấng đó mà được trở nên sự công bình của Đức Chúa Trời.

Bản Dịch 2011

Chỗ Ở Trên Trời

1 Vì chúng ta biết rằng nếu căn lều tạm của chúng ta, nơi chúng ta đang sống dưới đất này bị phá hủy, chúng ta có một tòa nhà đời đời trên trời, không do bàn tay loài người dựng nên nhưng do Ðức Chúa Trời. 2 Thật vậy chúng ta đang rên rỉ trong nơi ở tạm này, mong mỏi sớm được mặc lấy chỗ ở trên trời; 3 một khi chúng ta được mặc lấy chỗ ở ấy, chúng ta sẽ không còn trần trụi nữa. 4 Vì khi còn ở trong lều tạm này, chúng ta rên rỉ dưới những gánh nặng, không phải vì chúng ta muốn cổi bỏ thân xác thuộc về đất này, nhưng vì chúng ta muốn được mặc lấy thân thể thuộc về trời, để những gì sẽ chết này có thể bị sự sống nuốt đi. 5 Ðấng đã chuẩn bị chúng ta cho mục đích này là Ðức Chúa Trời, Ðấng ban Ðức Thánh Linh làm bảo chứng cho chúng ta.

6 Vậy chúng ta phải luôn có niềm tin vững vàng đó, và biết rằng khi chúng ta còn ở trong thân thể này, chúng ta còn ở ngoài thân thể Chúa sẽ ban. 7 Vì chúng ta bước đi bởi đức tin, chứ không phải bởi mắt thấy.

8 Do chúng tôi có niềm tin vững vàng đó, chúng tôi nghĩ rằng thà vắng mặt khỏi thân xác để về hiện diện với Chúa thì hơn. 9 Vì vậy dù ở trong thân xác này hay dù ra khỏi, mục đích của chúng ta vẫn là làm vui lòng Chúa. 10 Vì tất cả chúng ta phải trình diện trước tòa của Ðấng Christ, để mỗi người được báo trả xứng đáng cho những việc tốt hay xấu mình làm lúc còn trong thân xác.

Chức Vụ Giải Hòa

11 Vậy do biết kính sợ Chúa, chúng tôi cố gắng thuyết phục mọi người. Ðức Chúa Trời biết rõ chúng tôi và tôi hy vọng rằng lương tâm anh chị em cũng biết rõ chúng tôi. 12 Chúng tôi không muốn lại nói về mình với anh chị em, nhưng muốn cho anh chị em có cơ hội để hãnh diện về chúng tôi, hầu có thể đối đáp với những kẻ thích phô trương bề ngoài nhưng không có thực chất trong lòng. 13 Vì nếu chúng tôi cuồng nhiệt, ấy là vì Ðức Chúa Trời; hoặc nếu chúng tôi thận trọng, ấy là vì anh chị em.

14 Vì tình yêu của Ðấng Christ cảm động chúng tôi, chúng tôi tin rằng, khi một người đã chết thay cho mọi người thì mọi người coi như đã chết, 15 và vì Ngài đã chết thay cho mọi người, nên những người đang sống không nên sống cho mình nữa, nhưng hãy sống cho Ðấng đã chết và đã sống lại cho mình.

16 Vậy từ nay trở đi chúng tôi không nhận thức ai theo xác thịt nữa, dù rằng đã có lần chúng tôi nhận thức Ðấng Christ theo xác thịt, nhưng nay chúng tôi không nhận thức Ngài theo cách ấy nữa. 17 Vậy nếu ai ở trong Ðấng Christ thì người ấy là một tạo vật mới; những gì cũ đã qua đi; này, mọi sự đều trở nên mới.

18 Mọi điều ấy đều đến từ Ðức Chúa Trời, Ðấng đã giải hòa chúng ta với chính Ngài qua Ðấng Christ và đã ban cho chúng ta chức vụ giải hòa; 19 hay nói cách khác, trong Ðấng Christ, Ðức Chúa Trời đang giải hòa thế gian với chính Ngài, không kể đến các vi phạm của họ nữa, và đã trao cho chúng ta sứ điệp giải hòa. 20 Vậy chúng ta là những đại sứ của Ðấng Christ, như thể Ðức Chúa Trời đang mời gọi qua chúng ta. Thay cho Ðấng Christ chúng tôi nài xin anh chị em: hãy làm hòa với Ðức Chúa Trời. 21 Vì cớ chúng ta, Ðức Chúa Trời đã khiến Ðấng không biết tội lỗi thành người có tội, để nhờ ở trong Ngài, chúng ta trở nên những người công chính trước mặt Ðức Chúa Trời.

Cùng Học Kinh Thánh

Tài Liệu

  • Kinh Thánh - Bản Dịch 1925 - Thánh Kinh Hội Anh Quốc và Hải Ngoại
  • Kinh Thánh - Bản Dịch 2011 - Mục sư Đặng Ngọc Báu
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Việt Ngữ - Thư Viện Tin Lành
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Đại Chúng - Thư Viện Tin Lành
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Ngữ Căn - Thư Viện Tin Lành