Rô-ma: Chương 6

Từ Thư Viện Tin Lành
(đổi hướng từ KTB45C006)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch Việt Ngữ

Chết Với Tội Lỗi Và Sống Với Chúa

1. Như vậy chúng ta sẽ nói gì? Chúng ta cứ tiếp tục sống trong tội lỗi để ân điển được dư dật hay sao? 2. Không hề như vậy! Chúng ta đã chết với tội lỗi thì sao vẫn sống trong đó được? 3. Hay là anh em không biết tất cả chúng ta đều đã chịu báp-têm trong Đấng Christ Jesus, đã vào trong sự chết của Ngài để được báp-têm hay sao? 4. Do đó, qua báp-têm chúng ta đã được chôn với Ngài trong sự chết; như Đấng Christ đã được sống lại từ cõi chết nhờ vinh quang của Cha thể nào thì chúng ta cũng bước đi trong đời sống mới như vậy. 5. Bởi vì nếu chúng ta đã được hiệp nhất trong sự chết của Ngài, thì giống như vậy, chúng ta cũng sẽ sống lại. 6. Chúng ta biết rằng con người cũ của chúng ta đã cùng bị đóng đinh trên thập tự với Ngài, để con người tội lỗi bị tiêu diệt khiến chúng ta không còn làm nô lệ cho tội lỗi nữa. 7. Bởi vì ai đã chết thì được giải thoát khỏi tội lỗi.

8. Tuy nhiên, nếu chúng ta đã cùng chết với Đấng Christ, chúng ta tin rằng mình cũng sẽ cùng sống với Ngài. 9. Chúng ta biết rằng Đấng Christ đã sống lại từ cõi chết, sẽ không bao giờ chết nữa; sự chết không có quyền gì trên Ngài nữa. 10. Bởi vì Ngài đã chết là chết cho tội lỗi một lần đủ cả; nhưng Ngài sống là sống cho Đức Chúa Trời. 11. Vì vậy, anh em cũng phải xem mình đã chết với tội lỗi, và đang sống cho Đức Chúa Trời trong Đấng Christ Jesus. 12. Như vậy, đừng để tội lỗi cai trị trong thân thể hay chết của anh em, khiến anh em phải chiều theo dục vọng của nó. 13. Đừng hiến chi thể của mình làm công cụ bất chính cho tội lỗi, nhưng hãy hiến chính mình cho Đức Chúa Trời - như từ chết sống lại - và dâng chi thể mình làm công cụ công chính cho Đức Chúa Trời. 14. Thật vậy tội lỗi sẽ không cai trị anh em đâu, bởi vì anh em không ở dưới luật pháp nhưng ở dưới ân điển.

Tiền Công Của Tội Lỗi

15. Như vậy thì sao? Có phải vì chúng ta không ở dưới luật pháp, nhưng ở dưới ân điển, nên chúng ta sẽ cứ phạm tội hay sao? Không phải như vậy! 16. Anh em không biết rằng nếu anh em đem thân làm nô lệ thì phải vâng phục - anh em là nô lệ của người mà mình vâng phục - hoặc của tội lỗi dẫn đến sự chết, hoặc của sự vâng phục dẫn đến sự công chính. 17. Nhưng tạ ơn Đức Chúa Trời, bởi vì anh em từng là nô lệ cho tội lỗi nhưng nay đang thật lòng vâng phục theo những giáo huấn đã được tín thác cho anh em. 18. Hơn thế nữa, anh em đã được giải phóng khỏi tội lỗi, trở thành nô lệ cho sự công chính. 19. Bởi vì bản ngã xác thịt của anh em yếu đuối, cho nên tôi nói theo cách loài người: Anh em đã từng hiến những chi thể của mình làm nô lệ cho sự ô uế và sự phi pháp để làm chuyện phi pháp thể nào, thì bây giờ hãy hiến những chi thể mình làm nô lệ cho sự công chính để được thánh hóa thể ấy.

20. Khi còn là nô lệ cho tội lỗi, anh em không bị ràng buộc với sự công chính. 21. Thế nhưng lúc đó anh em đã đạt được kết quả gì, mà bây giờ anh em phải hổ thẹn? Kết cuộc của những điều đó là sự chết. 22. Tuy nhiên, bây giờ anh em đã được giải phóng khỏi tội lỗi và trở thành nô lệ của Đức Chúa Trời, anh em có được sự thánh hóa cho mình; và hơn thế nữa, kết quả cuối cùng là sự sống đời đời. 23. Thật vậy, tiền công của tội lỗi là sự chết, nhưng sự ban cho của Đức Chúa Trời là sự sống đời đời trong Đấng Christ Jesus, Chúa của chúng ta.

Bản Dịch Đại Chúng

Chết Với Tội Lỗi Và Sống Với Chúa

Như vậy chúng ta sẽ nói gì? Chúng ta cứ tiếp tục sống trong tội lỗi để ân điển được dư dật hay sao?

Không phải như vậy! Chúng ta đã chết với tội lỗi thì sao vẫn sống trong đó được? Hay là anh em không biết tất cả chúng ta đều đã chịu báp-têm trong Đấng Christ Jesus, đã vào trong sự chết của Ngài để được báp-têm hay sao? Do đó, qua báp-têm chúng ta đã được chôn với Ngài trong sự chết. Như Đấng Christ đã được sống lại từ cõi chết nhờ vinh quang của Cha thể nào thì chúng ta cũng bước đi trong đời sống mới như vậy, bởi vì nếu chúng ta đã được hiệp nhất trong sự chết của Ngài, thì giống như vậy, chúng ta cũng sẽ sống lại.

Chúng ta biết rằng con người cũ của chúng ta đã cùng bị đóng đinh trên thập tự với Ngài, để con người tội lỗi bị tiêu diệt, khiến chúng ta không còn làm nô lệ cho tội lỗi nữa; bởi vì ai đã chết thì được giải thoát khỏi tội lỗi.

Tuy nhiên, nếu chúng ta đã cùng chết với Đấng Christ, chúng ta tin rằng mình cũng sẽ cùng sống với Ngài. Chúng ta biết rằng Đấng Christ đã sống lại từ cõi chết, sẽ không bao giờ chết nữa; sự chết không có quyền gì trên Ngài nữa. Bởi vì Ngài đã chết là chết cho tội lỗi một lần đủ cả; nhưng Ngài sống là sống cho Đức Chúa Trời.

Vì vậy, anh em cũng phải xem mình đã chết với tội lỗi, và đang sống cho Đức Chúa Trời, trong Đấng Christ Jesus. Như vậy, đừng để tội lỗi cai trị trong thân thể hay chết của anh em, khiến anh em phải chiều theo dục vọng của nó. Đừng hiến chi thể của mình làm công cụ bất chính cho tội lỗi, nhưng hãy hiến chính mình cho Đức Chúa Trời - như từ cõi chết sống lại - và dâng chi thể mình làm công cụ công chính cho Đức Chúa Trời. Thật vậy, tội lỗi sẽ không cai trị anh em đâu bởi vì anh em không ở dưới luật pháp nhưng ở dưới ân điển.

Tiền Công Của Tội Lỗi

Như vậy thì sao? Có phải vì chúng ta không ở dưới luật pháp, nhưng ở dưới ân điển, nên chúng ta sẽ cứ phạm tội hay sao?

Không phải như vậy! Anh em không biết rằng nếu anh em đem thân làm nô lệ thì phải vâng phục - anh em là nô lệ của người mà mình vâng phục - hoặc của tội lỗi dẫn đến sự chết, hoặc của sự vâng phục dẫn đến sự công chính.

Nhưng tạ ơn Đức Chúa Trời, bởi vì anh em từng là nô lệ cho tội lỗi nhưng nay đang thật lòng vâng phục theo những giáo huấn đã được tín thác cho anh em. Hơn thế nữa, anh em đã được giải phóng khỏi tội lỗi, trở thành nô lệ cho sự công chính.

Bởi vì bản ngã xác thịt của anh em yếu đuối, cho nên tôi nói theo cách loài người: Anh em đã từng hiến những chi thể của mình làm nô lệ cho sự ô uế và sự phi pháp để làm chuyện phi pháp thể nào, thì bây giờ hãy hiến những chi thể mình làm nô lệ cho sự công chính để được thánh hóa thể ấy.

Khi còn là nô lệ cho tội lỗi, anh em không bị ràng buộc với sự công chính. Thế nhưng lúc đó anh em đã đạt được kết quả gì, mà bây giờ anh em phải hổ thẹn? Kết cuộc của những điều đó là sự chết.

Tuy nhiên, bây giờ anh em đã được giải phóng khỏi tội lỗi và trở thành nô lệ của Đức Chúa Trời, anh em có được sự thánh hóa cho mình; và hơn thế nữa, kết quả cuối cùng là sự sống đời đời.

Thật vậy, tiền công của tội lỗi là sự chết, nhưng sự ban cho của Đức Chúa Trời là sự sống đời đời trong Đấng Christ Jesus, Chúa của chúng ta.

Bản Dịch 1925

1. Vậy chúng ta sẽ nói làm sao? Chúng ta phải cứ ở trong tội lỗi, hầu cho ân điển được dư dật chăng? 2. Chẳng hề như vậy! Chúng ta đã chết về tội lỗi, lẽ nào còn sống trong tội lỗi nữa? 3. Hay là, anh em chẳng biết rằng chúng ta thảy đều đã chịu phép báp tem trong Đức Chúa Jêsus Christ, tức là chịu phép báp tem trong sự chết Ngài sao? 4. Vậy chúng ta đã bị chôn với Ngài bởi phép báp tem trong sự chết Ngài, hầu cho Đấng Christ nhờ vinh hiển của Cha được từ kẻ chết sống lại thể nào, thì chúng ta cũng sống trong đời mới thể ấy.

5. Vì nếu chúng ta làm một cùng Ngài bởi sự chết giống như sự chết của Ngài, thì chúng ta cũng sẽ làm một cùng Ngài bởi sự sống lại giống nhau: 6. vì biết rõ rằng người cũ của chúng ta đã bị đóng đinh trên thập tự giá với Ngài, hầu cho thân thể của tội lỗi bị tiêu diệt đi, và chúng ta không phục dưới tội lỗi nữa. 7. Vì ai đã chết thì được thoát khỏi tội lỗi.

8. Vả, nếu chúng ta đã cùng chết với Đấng Christ, thì chúng ta tin rằng mình cũng sẽ sống lại với Ngài, 9. bởi biết rằng Đấng Christ đã từ kẻ chết sống lại, thì chẳng chết nữa; sự chết không còn cai trị trên Ngài. 10. Vì nếu Ngài đã chết, ấy là chết cho tội lỗi một lần đủ cả; nhưng hiện nay Ngài sống, ấy là sống cho Đức Chúa Trời.

11. Vậy anh em cũng hãy coi mình như chết về tội lỗi và như sống cho Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Jêsus Christ. 12. Vậy, chớ để tội lỗi cai trị trong xác hay chết của anh em, và chớ chiều theo tư dục nó. 13. Chớ nộp chi thể mình cho tội lỗi, như là đồ dùng gian ác, nhưng hãy phó chính mình anh em cho Đức Chúa Trời, dường như đã chết mà nay trở nên sống, và dâng chi thể mình cho Đức Chúa Trời như là đồ dùng về sự công bình. 14. Vì tội lỗi không cai trị trên anh em đâu; bởi anh em chẳng thuộc dưới luật pháp, mà thuộc dưới ân điển.

15. Vậy thì làm sao! Vì chúng ta không thuộc dưới luật pháp, nhưng thuộc dưới ân điển, thì chúng ta sẽ phạm tội hay sao? Chẳng hề như vậy! 16. Anh em há chẳng biết rằng nếu anh em đã nộp mình làm tôi mọi đặng vâng phục kẻ nào, thì là tôi mọi của kẻ mình vâng phục, hoặc của tội lỗi đến sự chết, hoặc của sự vâng phục để được nên công bình hay sao? 17. Nhưng, tạ ơn Đức Chúa Trời, vì sau khi anh em làm tôi mọi tội lỗi, thì đã từ lòng vâng phục đạo lý là sự đã ban làm mực thước cho mình! 18. Vậy, anh em đã được buông tha khỏi tội lỗi, trở nên tôi mọi của sự công bình rồi.

19. Tôi nói theo cách loài người, vì xác thịt của anh em là yếu đuối. Vậy, anh em từng đặt chi thể mình làm tôi sự ô uế gian ác đặng phạm tội ác thể nào, thì bây giờ, hãy đặt chi thể mình làm tôi sự công bình đặng làm nên thánh cũng thể ấy. 20. Vả, khi anh em còn làm tôi mọi tội lỗi, thì đối với sự công bình anh em được tự do. 21. Thế thì anh em đã được kết quả gì? Ấy là quả mà anh em hiện nay đang hổ thẹn; vì sự cuối cùng của những điều đó tứ là sự chết. 22. Nhưng bây giờ đã được buông tha khỏi tội lỗi và trở nên tôi mọi của Đức Chúa Trời rồi, thì anh em được lấy sự nên thánh làm kết quả, và sự sống đời đời làm cuối cùng. 23. Vì tiền công của tội lỗi là sự chết; nhưng sự ban cho của Đức Chúa Trời là sự sống đời đời trong Đức Chúa Jêsus Christ, Chúa chúng ta.

Bản Dịch 2011

Chết Ðối Với Tội Lỗi, Sống Lại Với Ðấng Christ

1 Vậy chúng ta sẽ nói làm sao? Chúng ta cứ tiếp tục sống trong tội lỗi để ân sủng có thể gia tăng chăng? 2 Chẳng hề như vậy! Làm thể nào chúng ta đã chết đối với tội lỗi còn có thể tiếp tục sống trong tội lỗi? 3 Hay anh chị em không biết rằng khi tất cả chúng ta chịu báp-têm trong Ðức Chúa Jesus Christ, chúng ta đã chịu báp-têm vào sự chết của Ngài sao? 4 Vậy qua phép báp-têm, chúng ta được chôn với Ngài trong sự chết của Ngài, để như Ðấng Christ nhờ vinh hiển của Ðức Chúa Cha sống lại từ trong cõi chết thể nào, thì chúng ta cũng có thể sống trong đời sống mới thể ấy. 5 Vì nếu chúng ta đã hiệp nhất với Ngài trong sự chết của Ngài thể nào, chắc chắn chúng ta cũng sẽ hiệp nhất với Ngài trong sự sống lại của Ngài thể ấy. 6 Chúng ta biết rằng con người cũ của chúng ta đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Ngài để bản ngã tội lỗi có thể bị tiêu diệt, và để từ đó trở đi chúng ta không còn làm nô lệ cho tội lỗi nữa. 7 Vì ai đã chết thì đã được giải thoát khỏi quyền lực của tội lỗi. 8 Nếu chúng ta đã cùng chết với Ðấng Christ, chúng ta tin rằng chúng ta cũng sẽ cùng sống với Ngài. 9 Chúng ta biết rằng Ðấng Christ, sau khi đã từ cõi chết sống lại, sẽ không bao giờ chết nữa; sự chết không có quyền gì trên Ngài nữa. 10 Cái chết mà Ngài đã chết, Ngài chết đối với tội lỗi, chỉ một lần đủ cả; nhưng sự sống mà Ngài đang sống, Ngài sống cho Ðức Chúa Trời. 11 Vậy anh chị em cũng hãy coi mình như đã chết đối với tội lỗi và đang sống cho Ðức Chúa Trời trong Ðức Chúa Jesus Christ.

12 Thế thì xin anh chị em đừng để tội lỗi cầm quyền trong thân thể sẽ chết này của anh chị em, khiến anh chị em vâng theo dục vọng nó. 13 Ðừng để các chi thể anh chị em làm những khí cụ của sự bất chính để phục vụ tội lỗi, nhưng hãy dâng chính mình cho Ðức Chúa Trời như những người đã từ cõi chết sống lại và dâng các chi thể mình làm những khí cụ của sự công chính để phục vụ Ðức Chúa Trời. 14 Vì tội lỗi sẽ không có quyền gì trên anh chị em, bởi anh chị em không còn ở dưới Luật Pháp, nhưng đang ở dưới ân sủng.

Nô Lệ của Sự Công Chính

15 Vậy thì sao? Chúng ta được phép phạm tội thoải mái, vì chúng ta không còn ở dưới Luật Pháp mà đang ở dưới ân sủng chăng?

Chẳng hề như vậy! 16 Anh chị em không biết rằng một khi anh chị em đem thân làm nô lệ để vâng phục ai, anh chị em sẽ làm nô lệ của người mình vâng phục, hoặc của tội lỗi để phải chết, hoặc của sự vâng lời để được trở nên công chính chăng?

17 Tạ ơn Ðức Chúa Trời, vì trước kia anh chị em vốn là nô lệ của tội lỗi, mà nay lại hết lòng vâng theo khuôn mẫu tín lý đã truyền lại cho mình, 18 và sau khi được giải thoát khỏi tội lỗi, anh chị em đã trở thành nô lệ cho sự công chính.

19 Tôi nói theo cách người đời thường nói, vì bản ngã xác thịt của anh chị em vẫn còn yếu đuối. Như trước kia anh chị em đã trao các chi thể mình để làm nô lệ cho sự ô uế và tội lỗi đến nỗi đã trở nên quá tội lỗi thể nào, nay hãy dâng các chi thể của anh chị em để làm nô lệ cho sự công chính hầu sẽ trở nên thánh cũng thể ấy.

20 Vì khi anh chị em còn là nô lệ của tội lỗi thì đối với sự công chính anh chị em thấy mình được tự do. 21 Thế hồi đó anh chị em làm nô lệ cho tội lỗi và đã thu được kết quả gì mà bây giờ anh chị em lại hổ thẹn vậy? Thì ra kết quả của những việc ấy chỉ là sự chết. 22 Nhưng bây giờ anh chị em đã được giải thoát khỏi tội lỗi và được làm nô lệ cho Ðức Chúa Trời, anh chị em có được kết quả của mình là sự thánh hóa, và cuối cùng là sự sống đời đời. 23 Vì tiền công của tội lỗi là sự chết, nhưng tặng phẩm của Ðức Chúa Trời là sự sống đời đời trong Ðức Chúa Jesus Christ, Chúa chúng ta.

Tài Liệu

  • Kinh Thánh - Bản Dịch 1925 - Thánh Kinh Hội Anh Quốc và Hải Ngoại
  • Kinh Thánh - Bản Dịch 2011 - Mục sư Đặng Ngọc Báu
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Đại Chúng - Thư Viện Tin Lành
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Việt Ngữ - Thư Viện Tin Lành
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Ngữ Căn - Thư Viện Tin Lành