Rô-ma: Chương 7

Từ Thu Vien Tin Lanh
(đổi hướng từ KTB45C007)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch Việt Ngữ

Thoát Khỏi Luật Pháp

1. Anh em ơi — tôi nói với những người hiểu luật pháp — anh em không biết rằng luật pháp chỉ cai trị người ta đang khi họ còn sống thôi sao? 2. Vì vậy, một phụ nữ đã có chồng bị luật pháp ràng buộc khi chồng còn sống; nhưng nếu chồng chết thì người ấy không còn bị luật pháp ràng buộc với chồng nữa. 3. Do đó, khi chồng còn sống, nếu người phụ nữ ở với người đàn ông khác thì sẽ bị gọi là ngoại tình; nhưng nếu chồng chết, người vợ được giải phóng khỏi luật pháp, nếu người phụ nữ ở với người đàn ông khác cũng không phải là ngoại tình. 4. Cũng vậy, anh em của tôi, nhờ thân thể của Đấng Christ, anh em đã chết về luật pháp, và nay thuộc về một người khác, là Đấng đã sống lại từ cõi chết, để chúng ta kết quả cho Đức Chúa Trời. 5. Vì khi chúng ta còn sống trong xác thịt, các tham dục của tội lỗi, thông qua luật pháp, đã hành động trong các chi thể của chúng ta, mang đến kết quả là sự chết; 6. tuy nhiên, bây giờ chúng ta đã được thoát khỏi luật pháp, đã chết đối với điều từng giam cầm chúng ta, để chúng ta phục vụ theo cách mới của Thánh Linh, chứ không theo cách cũ của văn tự nữa.

Luật Pháp Của Đức Chúa Trời Là Thánh Khiết

7. Như vậy chúng ta sẽ nói gì? Luật pháp là tội lỗi hay sao? Không phải như vậy! Nhưng nếu không có luật pháp thì tôi không biết tội lỗi. Nếu luật pháp không nói: “Ngươi chớ tham lam” thì tôi đã không biết tham lam là gì. 8. Tuy nhiên tội lỗi đã bắt lấy cơ hội, qua điều răn, khơi dậy trong tôi đủ mọi thứ tham muốn, bởi vì không có luật pháp thì tội lỗi chết. 9. Đã có lần tôi sống mà không có luật pháp; nhưng khi có điều răn thì tội lỗi sống lại, còn tôi thì chết; 10. lẽ ra điều răn đem sự sống đến cho tôi lại đưa tôi đến sự chết. 11. Bởi vì tội lỗi đã bắt lấy cơ hội, dùng điều răn gạt tôi, và nhân đó giết chết tôi. 12. Cho nên, luật pháp là thánh, điều răn cũng là thánh, công bình, và tốt đẹp.

Tranh Chiến Với Tội Lỗi

13. Như vậy, có phải điều tốt đẹp đem sự chết đến cho tôi không? Không phải như vậy! Nhưng chính là tội lỗi, tội lỗi xuất hiện khiến điều tốt đẹp trở thành sự chết cho tôi, để qua điều răn, tội lỗi bộc lộ tội ác vô cùng.

14. Chúng ta biết rằng luật pháp là thiêng liêng; nhưng tôi - là xác thịt - đã bị bán cho tội lỗi. 15. Tôi không hiểu điều mình làm. Bởi vì tôi không làm điều mình muốn, nhưng thực hành điều mình ghét. 16. Nhưng nếu tôi làm điều mình không muốn, thì tôi nhìn nhận rằng luật pháp là tốt đẹp. 17. Bây giờ không phải tôi làm điều đó nữa, nhưng chính tội lỗi ở trong tôi. 18. Vì tôi biết rằng điều thiện không ở trong tôi, nghĩa là trong xác thịt tôi. Tôi mong điều thiện ở trong tôi, nhưng không có quyền để làm. 19. Bởi vì tôi không làm điều thiện mình khao khát, nhưng cứ làm điều ác mình không muốn. 20. Nếu tôi làm điều mình không muốn, thì không phải là tôi, mà chính tội lỗi đang ở trong tôi làm điều đó.

21. Vì thế, tôi khám phá ra luật nầy: Khi tôi muốn làm điều công chính thì điều ác hiện diện trong tôi. 22. Bởi vì trong thâm tâm của con người, tôi vui thích luật pháp của Đức Chúa Trời; 23. nhưng tôi thấy có một luật khác trong các chi thể của tôi, giao chiến với luật trong tâm trí tôi, bắt tôi phục tùng cho luật của tội lỗi, là luật ở trong các chi thể của tôi. 24. Khốn cho tôi! Ai sẽ cứu tôi khỏi thân thể chết chóc nầy? 25. Cảm tạ Đức Chúa Trời, nhờ Đức Chúa Jesus Christ, Chúa của chúng ta! Như vậy, chính tôi phục vụ luật pháp của Đức Chúa Trời trong tâm trí, nhưng xác thịt lại theo luật của tội lỗi.

Bản Dịch Đại Chúng

Thoát Khỏi Luật Pháp

Anh em! Tôi nói với những người hiểu luật pháp. Anh em không biết rằng luật pháp chỉ cai trị người ta đang khi họ còn sống thôi sao? Vì vậy, một phụ nữ đã có chồng, bị luật pháp ràng buộc khi chồng còn sống; nhưng nếu chồng chết thì người ấy không còn bị luật pháp ràng buộc với chồng nữa. Do đó, khi chồng còn sống, nếu người phụ nữ ở với người đàn ông khác thì sẽ bị gọi là ngoại tình; nhưng nếu chồng chết, người vợ được giải phóng khỏi luật pháp, nếu người phụ nữ ở với người đàn ông khác cũng không phải là ngoại tình.

Cũng vậy, anh em của tôi, nhờ thân thể của Đấng Christ, anh em đã chết về luật pháp, và nay thuộc về một người khác, là Đấng đã sống lại từ cõi chết, để chúng ta kết quả cho Đức Chúa Trời.

Vì khi chúng ta còn sống trong xác thịt, các tham dục của tội lỗi, thông qua luật pháp, đã hành động trong các chi thể của chúng ta, mang đến kết quả là sự chết; tuy nhiên, bây giờ chúng ta đã được thoát khỏi luật pháp, đã chết đối với điều từng giam cầm chúng ta, để chúng ta phục vụ theo cách mới của Thánh Linh, chứ không theo cách cũ của văn tự nữa.

Luật Pháp Của Đức Chúa Trời Là Thánh Khiết

Như vậy chúng ta sẽ nói gì? Luật pháp là tội lỗi hay sao?

Không phải như vậy! Nhưng nếu không có luật pháp thì tôi không biết tội lỗi. Nếu luật pháp không nói: “Ngươi chớ tham lam” thì tôi đã không biết tham lam là gì. Tuy nhiên tội lỗi đã bắt lấy cơ hội, qua điều răn, khơi dậy trong tôi đủ mọi thứ tham muốn, bởi vì không có luật pháp thì tội lỗi chết.

Đã có lần tôi sống mà không có luật pháp; nhưng khi có điều răn thì tội lỗi sống lại, còn tôi thì chết; lẽ ra điều răn đem sự sống đến cho tôi lại đưa tôi đến sự chết. Bởi vì tội lỗi đã bắt lấy cơ hội, dùng điều răn gạt tôi, và nhân đó giết chết tôi.

Cho nên, luật pháp là thánh, điều răn cũng là thánh, công bình, và tốt đẹp.

Tranh Chiến Với Tội Lỗi

Như vậy, có phải điều tốt đẹp đem sự chết đến cho tôi không?

Không phải như vậy! Nhưng chính là tội lỗi, tội lỗi xuất hiện khiến điều tốt đẹp trở thành sự chết cho tôi, để qua điều răn, tội lỗi bộc lộ tội ác vô cùng.

Chúng ta biết rằng luật pháp là thiêng liêng; nhưng tôi - là xác thịt - đã bị bán cho tội lỗi. Tôi không hiểu điều mình làm. Bởi vì tôi không làm điều mình muốn, nhưng thực hành điều mình ghét. Nhưng nếu tôi làm điều mình không muốn, thì tôi nhìn nhận rằng luật pháp là tốt đẹp. Bây giờ không phải tôi làm điều đó nữa, nhưng chính tội lỗi ở trong tôi.

Vì tôi biết rằng điều thiện không ở trong tôi, nghĩa là trong xác thịt tôi. Tôi mong điều thiện ở trong tôi, nhưng không có quyền để làm. Bởi vì tôi không làm điều thiện mình khao khát, nhưng cứ làm điều ác mình không muốn. Nếu tôi làm điều mình không muốn, thì không phải là tôi, mà chính tội lỗi đang ở trong tôi làm điều đó.

Vì thế, tôi khám phá ra luật nầy: Khi tôi muốn làm điều công chính thì điều ác hiện diện trong tôi. Bởi vì trong thâm tâm của con người, tôi vui thích luật pháp của Đức Chúa Trời; nhưng tôi thấy có một luật khác trong các chi thể của tôi, giao chiến với luật trong tâm trí tôi, bắt tôi phục tùng cho luật của tội lỗi, là luật ở trong các chi thể của tôi.

Khốn cho tôi! Ai sẽ cứu tôi khỏi thân thể đáng chết nầy? Cảm tạ Đức Chúa Trời, nhờ Đức Chúa Jesus Christ, Chúa của chúng ta! Như vậy, tôi - chính tôi - phục vụ luật pháp của Đức Chúa Trời trong tâm trí, nhưng xác thịt lại theo luật của tội lỗi.

Bản Dịch 1925

1. Hỡi anh em (vì tôi nói với những kẻ biết luật pháp), vậy anh em há chẳng biết rằng luật pháp chỉ cai trị người ta khi còn sống hay sao? 2. Cho nên, đàn bà có chồng, hễ chồng còn sống bao lâu, thì luật pháp buộc phải theo chồng bấy lâu; nhưng nếu chồng chết, thì người vợ được thoát khỏi luật pháp đã buộc mình với chồng. 3. Vậy nếu đang lúc chồng còn sống, mà vợ đi lấy người khác, thì phải bị kêu là đàn bà ngoại tình; nhưng nếu chồng chết, thì vợ được buông tha khỏi luật pháp, dầu lấy người khác cũng chẳng phải là đàn bà ngoại tình vậy.

4. Hỡi anh em ta, anh em cũng như vậy, bởi thân thể của Đấng Christ, anh em đã chết về luật pháp, đặng thuộc về người khác, tức là người đã từ kẻ chết sống lại, hầu cho chúng ta được kết quả cho Đức Chúa Trời. 5. Vì khi chúng ta còn sống theo xác thịt, thì các tình dục xấu xa bị luật pháp xui khiến, hành động trong chi thể chúng ta và kết quả cho sự chết. 6. Nhưng bây giờ chúng ta đã chết về luật pháp, là điều bắt buộc mình, thì được buông tha khỏi luật pháp đặng hầu việc Đức Chúa Trời theo cách mới của Thánh Linh, chớ không theo cách cũ của văn tự.

7. Vậy chúng ta sẽ nói làm sao? Luật pháp há là tội lỗi sao? Chẳng hề như vậy! Nhưng tôi chỉ bởi luật pháp mà biết tội lỗi; vì nếu luật pháp không nói: Người chớ tham lam, thì tôi đã không biết sự tham lam. 8. Ấy là tội lỗi đã nhân dịp, bởi điều răn mà sanh ra mọi thứ ham muốn trong lòng tôi: vì không có luật pháp thì tội lỗi chết đi. 9. Ngày xưa tôi không có luật pháp mà tôi sống; nhưng khi điều răn đến, thì tội lỗi lại sống, 10. còn tôi thì chết; vậy thì té ra điều răn vốn nên làm cho tôi sống, đã dắt tôi đến sự chết. 11. Vì tội lỗi đã nhân dịp, dùng điều răn dỗ dành tôi và nhân đó làm cho tôi chết. 12. Ấy vậy, luật pháp là thánh, điều răn cũng là thánh, công bình và tốt lành.

13. Vậy thì điều lành trở làm cớ cho tôi chết sao? Chẳng hề như vậy! Nhưng ấy là tội lỗi đã làm cho tôi chết, hầu khi nó nhân điều lành làm chết tôi, tự bày ra nói là tội lỗi; đến nỗi tội lỗi nhân điều răn trở nên cực ác.

14. Vả, chúng ta biết luật pháp là thiêng liêng; nhưng tôi là tánh xác thịt đã bị bán cho tội lỗi. 15. Vì tôi không hiểu điều mình làm: tôi chẳng làm điều mình muốn, nhưng làm điều mình ghét. 16. Song nếu tôi làm điều mình chẳng muốn, thì bởi đó nhận biết luật pháp là tốt lành. 17. Bấy giờ chẳng phải tôi làm điều đó nữa, nhưng ấy là tội lỗi ở trong tôi. 18. Vả, tôi biết điều lành chẳng ở trong tôi đâu, nghĩa là trong xác thịt tôi, bởi tôi có ý muốn làm điều lành, nhưng không có quyền làm trọn; 19. vì tôi không làm điều lành mình muốn, nhưng làm điều dữ mình không muốn. 20. Ví bằng tôi làm điều mình không muốn, ấy chẳng phải là tôi làm điều đó nữa, nhưng là tội lỗi ở trong tôi vậy.

21. Vậy tôi thấy có luật nầy trong tôi: khi tôi muốn làm điều lành, thì điều dữ dính dấp theo tôi.

22. Vì theo người bề trong, tôi vẫn lấy luật pháp Đức Chúa Trời làm đẹp lòng; 23. nhưng tôi cảm biết trong chi thể mình có một luật khác giao chiến với luật trong trí mình, bắt mình phải làm phu tù cho luật của tội lỗi, tức là luật ở trong chi thể tôi vậy. 24. Khốn nạn cho tôi! Ai sẽ cứu tôi thoát khỏi thân thể hay chết nầy? 25. Cảm tạ Đức Chúa Trời, nhờ Đức Chúa Jêsus Christ, là Chúa chúng ta! Như vậy, thì chính mình tôi lấy trí khôn phục luật pháp của Đức Chúa Trời, nhưng lấy xác thịt phục luật pháp của tội lỗi.

Bản Dịch 2011

Tôi Con Chúa và Luật Pháp

1 Thưa anh chị em, anh chị em không biết rằng (tôi muốn nói với những người đã hiểu biết Luật Pháp) luật pháp chỉ ràng buộc một người khi người ấy còn sống chăng?

2 Giống như một phụ nữ đã có chồng; hễ ngày nào chồng nàng còn sống, luật pháp ràng buộc người phụ nữ ấy với chồng nàng, nhưng nếu chồng nàng chết, nàng không còn bị luật pháp ràng buộc với chồng nàng nữa. 3 Vì thế trong khi chồng nàng còn sống, nếu nàng ăn ở với người khác, nàng sẽ bị gọi là kẻ ngoại tình; nhưng nếu chồng nàng qua đời, luật pháp cho nàng được tự do; nàng có quyền lấy chồng khác và không bị coi là kẻ ngoại tình.

4 Cũng thế, anh chị em của tôi ơi, anh chị em đã chết đối với Luật Pháp qua thân thể của Ðấng Christ rồi. Bây giờ anh chị em đã thuộc về một người khác, thuộc về Đấng đã sống lại từ cõi chết, để chúng ta có kết quả cho Ðức Chúa Trời. 5 Vì khi chúng ta còn sống trong xác thịt, những dục vọng tội lỗi, qua Luật Pháp, đã hành động trong các chi thể chúng ta, đưa đến hậu quả là sự chết. 6 Nhưng bây giờ chúng ta đã được giải thoát khỏi Luật Pháp rồi, tức là đã chết đối với những gì giam giữ chúng ta bấy lâu nay rồi, vì thế chúng ta hãy phục vụ Chúa theo cách mới của Ðức Thánh Linh chứ không theo cách cũ của văn tự.

Liên Hệ Giữa Luật Pháp và Tội Lỗi

7 Vậy chúng ta sẽ nói làm sao? Luật Pháp là tội lỗi chăng?

Chẳng hề như vậy! Nếu không nhờ Luật Pháp, tôi không biết tội lỗi là gì; vì tôi không biết tham lam là gì, nếu Luật Pháp không nói,

“Ngươi chớ tham lam.”

8 Nhưng tội lỗi đã thừa dịp, dùng điều răn để khơi dậy trong tôi mọi thứ ham muốn. Thật vậy, nếu không có Luật Pháp thì tội lỗi coi như đã chết. 9 Ðã có thời tôi sống và không biết gì đến Luật Pháp, nhưng từ khi điều răn đến, tội lỗi lại sống dậy, còn tôi thì chết, 10 và đáng lý điều răn phải dẫn tôi đến sự sống, thì nó lại đưa tôi đến sự chết! 11 Vì tội lỗi đã thừa dịp dùng điều răn để gạt tôi và dùng nó để giết tôi. 12 Nói tóm lại, Luật Pháp là thánh, và điều răn là thánh, đúng, và tốt.

13 Thế thì có phải điều tốt lại đem sự chết đến cho tôi chăng?

Chẳng hề như vậy! Nhưng ấy là vì tội lỗi đã dùng điều tốt để đem sự chết đến cho tôi, hầu bản chất của tội lỗi được bộc lộ, và qua điều răn, bản chất cực kỳ xấu xa của tội lỗi được bộc lộ rõ ràng.

Trận Chiến Nội Tâm

14 Chúng ta biết rằng Luật Pháp là thuộc linh, còn tôi là xác thịt đã bị bán làm nô lệ cho tội lỗi. 15 Nên tôi không hiểu việc tôi làm. Vì điều tôi muốn, tôi không làm; còn điều tôi ghét, tôi lại làm. 16 Nếu tôi làm điều mình không muốn, tôi mặc nhiên nhìn nhận rằng Luật Pháp là tốt. 17 Nhưng đúng ra không phải chính tôi làm điều đó, bèn là tội lỗi ở trong tôi. 18 Tôi biết điều thiện không ở trong tôi, tức trong xác thịt tôi, bởi lẽ tôi muốn làm điều thiện nhưng không làm được. 19 Tôi không làm điều thiện mình muốn nhưng lại làm điều ác mình không muốn. 20 Nếu tôi làm điều mình không muốn, thì tôi không còn là người làm điều ấy, nhưng là tội lỗi ở trong tôi.

21 Bởi đó tôi khám phá ra luật này: khi tôi muốn làm điều thiện thì điều ác cũng có mặt ngay lúc đó. 22 Trong thâm tâm tôi, tôi rất thích Luật Pháp của Ðức Chúa Trời, 23 nhưng tôi thấy có một luật khác trong các chi thể tôi đang chiến đấu chống lại luật của tâm trí tôi, và bắt tôi phải chịu khuất phục dưới luật của tội lỗi, là luật đang ở trong các chi thể tôi.

24 Khốn thay cho tôi! Ai sẽ cứu tôi khỏi thân thể sẽ chết này?

25 Cảm tạ Ðức Chúa Trời, nhờ Ðức Chúa Jesus Christ, Chúa chúng ta!

Thế thì về mặt tâm trí tôi phục vụ luật của Ðức Chúa Trời, còn về mặt xác thịt tôi bị làm nô lệ cho luật của tội lỗi.

Tài Liệu

  • Kinh Thánh - Bản Dịch 1925 - Thánh Kinh Hội Anh Quốc và Hải Ngoại
  • Kinh Thánh - Bản Dịch 2011 - Mục sư Đặng Ngọc Báu
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Đại Chúng - Thư Viện Tin Lành
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Việt Ngữ - Thư Viện Tin Lành
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Ngữ Căn - Thư Viện Tin Lành