Rô-ma: Chương 5

Từ Thư Viện Tin Lành
(đổi hướng từ KTB45C005)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch Việt Ngữ

Kết Quả Của Việc Ðược Xưng Công Chính Bởi Ðức Tin

1. Vì vậy, khi đã được xưng công chính bởi đức tin, chúng ta được hòa thuận với Ðức Chúa Trời qua Chúa của chúng ta, là Ðức Chúa Jesus Christ. 2. Nhờ Ngài, bởi đức tin chúng ta được vào trong ân điển nầy - trong nơi chúng ta đang đứng - và vui mừng trong niềm hy vọng được hưởng vinh quang của Đức Chúa Trời. 3. Không những thế, nhưng chúng ta cũng vui mừng trong gian khổ bởi vì biết rằng gian khổ sinh kiên nhẫn, 4. kiên nhẫn sinh nghị lực, nghị lực sinh hy vọng, 5. và hy vọng không làm chúng ta hổ thẹn, bởi vì tình thương của Đức Chúa Trời tuôn đổ vào lòng chúng ta bởi Đức Thánh Linh, là Đấng đã được ban cho chúng ta.

Đức Chúa Jesus Christ Hy Sinh Cho Tội Nhân

6. Thật vậy, trong khi chúng ta bất lực, theo đúng thời điểm, Ðấng Christ đã chịu chết thay cho những người có tội. 7. Khó có ai bằng lòng chết thay cho một người công chính; hiếm lắm mới có người dám chết thay cho một người lương thiện; 8. nhưng Đức Chúa Trời đã bày tỏ tình yêu của Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là những người có tội thì Đấng Christ đã chết thay cho chúng ta. 9. Bây giờ chúng ta đã nhờ huyết Ngài để được xưng công chính nhiều như vậy, thì chúng ta sẽ nhờ Ngài càng nhiều hơn để được cứu khỏi cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời là dường nào. 10. Bởi vì lúc chúng ta còn là kẻ thù, chúng ta đã được hòa giải với Đức Chúa Trời nhờ sự chết của Con Ngài, thì bây giờ đã được hòa giải rồi, chúng ta càng được cứu nhờ sự sống của Con Ngài là thế nào. 11. Không những thế, chúng ta còn hân hoan trong Đức Chúa Trời bởi Chúa chúng ta là Đức Chúa Jesus Christ, nhờ Ngài mà bây giờ chúng ta đã được sự hòa giải.

A-đam và Ðấng Christ

12. Do chỉ một người, tội lỗi đã vào trong thế gian, và bởi tội lỗi mà có sự chết; sự chết đã lan truyền cho mọi người, bởi vì mọi người đều phạm tội. 13. Tội lỗi đã có trong thế gian trước khi có luật pháp; nhưng khi chưa có luật pháp thì tội lỗi không được kể đến. 14. Dầu vậy, sự chết đã ngự trị từ A-đam đến Môi-se, thậm chí trên cả những người không phạm tội như tội của A-đam - là người biểu tượng về Đấng phải đến.

15. Tuy nhiên, ân điển khác với tội lỗi. Nếu bởi tội của chỉ một người mà nhiều người phải chết, thì ân điển của Đức Chúa Trời càng lớn hơn, và quà tặng bởi ân điển của một Người, là Đức Chúa Jesus Christ, lại dồi dào hơn rất nhiều. 16. Ân điển cũng khác cho một người đã phạm tội: một bên - chỉ vì phạm tội một lần mà bản án được công bố, nhưng bên khác - ân điển ban sự công chính cho người đã phạm tội nhiều lần. 17. Bởi vì nếu chỉ do tội của một người, sự chết đã thống trị bởi người đó thể nào, thì những ai nhận ân điển dồi dào và món quà của sự công chính sẽ được tể trị trong sự sống bởi một Người, là Đức Chúa Jêsus Christ, lại càng nhiều hơn.

18. Như vậy, do hành động phạm tội của một người mà mọi người bị đoán phạt, thì cũng vậy, bởi sự công chính của một Người mà mọi người được xưng công chính và được sự sống; 19. cũng vậy, bởi sự không vâng phục của một người mà nhiều người trở thành tội nhân, thì cũng bởi sự vâng phục của một Người mà nhiều người sẽ trở nên công chính. 20. Luật pháp đã đến làm cho tội lỗi gia tăng; nhưng nơi nào tội lỗi gia tăng thì ân điển lại càng gia tăng nhiều hơn. 21. Như vậy, tội lỗi thống trị bằng sự chết, còn ân điển cai trị bằng sự công chính để đem lại sự sống đời đời, qua Đức Chúa Jesus Christ, Chúa của chúng ta.

Bản Dịch Đại Chúng

Kết Quả Của Việc Ðược Xưng Công Chính Bởi Ðức Tin

Vì vậy, khi đã được xưng công chính bởi đức tin, chúng ta được hòa thuận với Ðức Chúa Trời qua Chúa của chúng ta, là Ðức Chúa Jesus Christ. Nhờ Ngài, bởi đức tin chúng ta được vào trong ân điển nầy - trong nơi chúng ta đang đứng - và vui mừng trong niềm hy vọng được hưởng vinh quang của Đức Chúa Trời.

Không những thế, nhưng chúng ta cũng vui mừng trong gian khổ bởi vì biết rằng gian khổ sinh kiên nhẫn, kiên nhẫn sinh nghị lực, nghị lực sinh hy vọng, và hy vọng không làm chúng ta hổ thẹn, bởi vì tình thương của Đức Chúa Trời tuôn đổ vào lòng chúng ta qua Thánh Linh, là Đấng đã được ban cho chúng ta.

Đức Chúa Jesus Christ Hy Sinh Cho Tội Nhân

Thật vậy, trong khi chúng ta bất lực, theo đúng thời điểm, Ðấng Christ đã chịu chết thay cho những người có tội.

Khó có ai bằng lòng chết thay cho một người công chính; hiếm lắm mới có người dám chết thay cho một người lương thiện; nhưng Đức Chúa Trời đã bày tỏ tình yêu của Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là những người có tội thì Đấng Christ đã chết thay cho chúng ta.

Giờ đây chúng ta đã nhờ huyết của Ngài để được xưng công chính nhiều đến như vậy, thì chúng ta sẽ nhờ Ngài càng nhiều hơn để được cứu khỏi cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời là dường nào. Bởi vì lúc chúng ta còn là kẻ thù, chúng ta đã được hòa giải với Đức Chúa Trời nhờ sự chết của Con Ngài, thì bây giờ đã được hòa giải rồi, chúng ta càng được cứu nhờ sự sống của Con Ngài là thế nào.

Không những thế, chúng ta còn hân hoan trong Đức Chúa Trời bởi Chúa của chúng ta là Đức Chúa Jesus Christ, nhờ Ngài mà bây giờ chúng ta đã được sự hòa giải.

A-đam và Ðấng Christ

Do chỉ một người, tội lỗi đã vào trong thế gian, và bởi tội lỗi mà có sự chết; sự chết đã lan truyền cho mọi người, bởi vì mọi người đều phạm tội.

Thật ra, tội lỗi đã có trong thế gian trước khi có luật pháp; nhưng khi chưa có luật pháp thì tội lỗi không được kể đến. Dầu vậy, sự chết đã ngự trị từ A-đam đến Môi-se, thậm chí trên cả những người không phạm tội như tội của A-đam - là người biểu tượng về Đấng phải đến.

Tuy nhiên, ân điển khác với tội lỗi. Nếu bởi tội của chỉ một người mà nhiều người phải chết, thì ân điển của Đức Chúa Trời càng lớn hơn, và quà tặng bởi ân điển của một Người, là Đức Chúa Jesus Christ, lại dồi dào hơn rất nhiều.

Ân điển cũng khác cho một người đã phạm tội: một bên - chỉ vì phạm tội một lần mà bản án được công bố, nhưng bên khác - ân điển ban sự công chính cho người đã phạm tội nhiều lần. Bởi vì nếu chỉ do tội của một người, sự chết đã thống trị bởi người đó thể nào, thì những ai nhận ân điển dồi dào và món quà của sự công chính sẽ được tể trị trong sự sống bởi một Người, là Đức Chúa Jêsus Christ, càng nhiều hơn.

Như vậy, do hành động phạm tội của một người mà mọi người bị đoán phạt, thì cũng vậy, bởi sự công chính của một Người mà mọi người được xưng công chính và được sự sống. Cũng vậy, bởi sự không vâng phục của một người mà nhiều người trở thành tội nhân, thì cũng bởi sự vâng phục của một Người mà nhiều người sẽ trở nên công chính.

Luật pháp đã đến làm cho tội lỗi gia tăng; nhưng nơi nào tội lỗi gia tăng thì ân điển lại càng gia tăng nhiều hơn.

Như vậy, tội lỗi thống trị bằng sự chết, còn ân điển cai trị bằng sự công chính, để đem lại sự sống đời đời, qua Đức Chúa Jesus Christ, Chúa của chúng ta.

Bản Dịch 1925

1. Vậy chúng ta đã được xưng công bình bởi đức tin, thì được hòa thuận với Đức Chúa Trời, bởi Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta, 2. là Đấng đã làm cho chúng ta cậy đức tin vào trong ơn nầy là ơn chúng ta hiện đang đứng vững; và chúng ta khoe mình trong sự trông cậy về vinh hiển Đức Chúa Trời. 3. Nào những thế thôi, nhưng chúng ta cũng khoe mình trong hoạn nạn nữa, vì biết rằng hoạn nạn sanh sự nhịn nhục, 4. sự nhịn nhục sanh sự rèn tập, sự rèn tập sanh sự trông cậy. 5. Vả, sự trông cậy không làm cho hổ thẹn, vì sự yêu thương của Đức Chúa Trời rải khắp trong lòng chúng ta bởi Đức Thánh Linh đã được ban cho chúng ta.

6. Thật vậy, khi chúng ta còn yếu đuối, Đấng Christ đã theo kỳ hẹn chịu chết vì kẻ có tội. 7. Vả, họa mới có kẻ chịu chết vì người nghĩa; dễ thường cũng có kẻ bằng lòng chết vì người lành. 8. Nhưng Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là người có tội, thì Đấng Christ vì chúng ta chịu chết.

9. Huống chi nay chúng ta đã nhờ huyết Ngài được xưng công bình, thì sẽ nhờ Ngài được cứu khỏi cơn thạnh nộ là dường nào! 10. Vì nếu khi chúng ta còn là thù nghịch cùng Đức Chúa Trời, mà đã được hòa thuận với Ngài bởi sự chết của Con Ngài, thì huống chi nay đã hòa thuận rồi, chúng ta sẽ nhờ sự sống của Con ấy mà được cứu là dường nào! 11. Nào những thế thôi, chúng ta lại còn khoe mình trong Đức Chúa Trời bởi Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta, nhờ Ngài mà chúng ta hiện nay đã được sự hòa thuận. 12. Cho nên, như bởi một người mà tội lỗi vào trong thế gian, lại bởi tội lỗi mà có sự chết, thì sự chết đã trải qua trên hết thảy mọi người như vậy, vì mọi người đều phạm tội. 13. Vì, trước khi chưa có luật pháp, tội lỗi đã có trong thế gian, song chưa có luật pháp, thì cũng không kể là tội lỗi. 14. Nhưng từ A-đam cho đến Môi-se, sự chết đã cai trị cả đến những kẻ chẳng phạm tội giống như tội của A-đam, là người làm hình bóng của Đấng phải đến.

15. Song tội lỗi chẳng phải như sự ban cho của ân điển. Vì nếu bởi tội lỗi của chỉ một người mà mọi kẻ khác đều phải chết, thì huống chi ơn của Đức Chúa Trời và sự ban cho trong ơn Ngài tỏ ra bởi một người là Đức Chúa Jêsus Christ, chan chứa cho hết thảy mọi người khác là dường nào! 16. Lại sự ban cho nầy chẳng phải như việc xảy đến bởi một người phạm tội đâu: sự phán xét bởi chỉ một tội mà làm nên đoán phạt; nhưng sự ban cho của ân điển thì sau nhiều tội rồi, dẫn đến sự xưng công bình. 17. Vả, nếu bởi tội một người mà sự chết đã cai trị bởi một người ấy, thì huống chi những kẻ nhận ân điển và sự ban cho của sự công bình cách dư dật, họ sẽ nhờ một mình Đức Chúa Jêsus Christ mà cai trị trong sự sống là dường nào!

18. Vậy, như bởi chỉ một tội mà sự đoán phạt rải khắp hết thảy mọi người thể nào, thì bởi chỉ một việc công bình mà sự xưng công bình, là sự ban sự sống, cũng rải khắp cho mọi người thể ấy. 19. Vì, như bởi sự không vâng phục của một người mà mọi người khác đều thành ra kẻ có tội, thì cũng một lẽ ấy, bởi sự vâng phục của một người mà mọi người khác sẽ đều thành ra công bình.

20. Vả, luật pháp đã xen vào, hầu cho tội lỗi gia thêm; nhưng nơi nào tội lỗi đã gia thêm, thì ân điển lại càng dư dật hơn nữa, 21. hầu cho tội lỗi đã cai trị làm nên sự chết thể nào, thì ân điển cũng cai trị bởi sự công bình thể ấy, đặng ban cho sự sống đời đời bởi Đức Chúa Jêsus Christ, là Chúa chúng ta.

Bản Dịch 2011

Kết Quả của Việc Ðược Xưng Công Chính Bởi Ðức Tin

1 Vì vậy khi chúng ta được xưng công chính bởi đức tin, chúng ta được hòa thuận với Ðức Chúa Trời nhờ Ðức Chúa Jesus Christ, Chúa chúng ta. 2 Nhờ Ngài chúng ta có thể cậy đức tin vào trong ân sủng này, tức ân sủng chúng ta đang hưởng; và chúng ta có thể vui mừng về hy vọng được hưởng vinh hiển của Ðức Chúa Trời. 3 Không những thế, chúng ta còn có thể vui mừng về những gian khổ của chúng ta nữa, vì biết rằng gian khổ sinh ra chịu đựng, 4 chịu đựng sinh ra bản lĩnh, bản lĩnh sinh ra hy vọng; 5 và hy vọng sẽ không làm chúng ta thất vọng, vì tình yêu của Ðức Chúa Trời đã tuôn đổ vào lòng chúng ta qua Ðức Thánh Linh, Ðấng Ðức Chúa Trời ban cho chúng ta.

6 Trong khi chúng ta còn hoàn toàn bất lực, đến đúng thời điểm Ðấng Christ đã chết thay cho người có tội. 7 Vì dễ gì có ai bằng lòng chết thay cho người công chính; họa hoằn lắm mới có người chịu chết thay cho người thiện lành. 8 Còn Ðức Chúa Trời đã biểu lộ tình yêu của Ngài đối với chúng ta, trong khi chúng ta còn là người có tội, Ðấng Christ đã chết thay cho chúng ta.

9 Bây giờ nhờ huyết Ngài chúng ta đã được xưng công chính, thì trong tương lai cũng nhờ chính Ngài, chúng ta sẽ được cứu khỏi cơn thịnh nộ bội phần hơn biết bao.

10 Vì khi chúng ta còn là thù nghịch với Ðức Chúa Trời mà còn được giải hòa với Ngài nhờ sự chết của Con Ngài, huống chi bây giờ đã được giải hòa rồi, chúng ta sẽ được cứu nhờ sự sống của Con Ngài bội phần hơn biết bao. 11 Không những thế, nhưng chúng ta cũng vui mừng trong Ðức Chúa Trời, nhờ Ðức Chúa Jesus Christ, Chúa chúng ta, nhờ Ngài ngày nay chúng ta đã nhận được sự giải hòa.

A-đam và Ðấng Christ

12 Như vậy bởi một người, tội lỗi đã vào thế gian, rồi bởi tội lỗi, sự chết đã xâm nhập, và như thế sự chết đã lan tràn đến mọi người, vì mọi người đều đã phạm tội. 13 Số là tội lỗi đã hiện hữu trong thế gian trước khi có Luật Pháp, nhưng vì lúc đó chưa có Luật Pháp nên người ta không biết mình đã phạm tội trầm trọng như thế nào. 14 Thật vậy, từ A-đam đến Môi-se, sự chết đã ngự trị trên mọi người, kể cả những người phạm những tội không giống như tội của A-đam, người làm hình bóng về Ðấng phải đến.

15 Nhưng sự phạm tội không như ân sủng. Vì nếu chỉ bởi tội lỗi của một người mà mọi người phải chết, thì ân sủng của Ðức Chúa Trời và tặng phẩm trong ân sủng của Ngài cho nhiều người qua một người, là Ðức Chúa Jesus Christ, càng dồi dào hơn biết bao. 16 Tặng phẩm của Ðức Chúa Trời cũng khác với hậu quả phạm tội của một người; một đàng thì vì một người phạm tội mà cả nhân loại phải lãnh án bị đoán phạt, còn một đàng khác nhờ ân sủng mà người ta tuy đã phạm tội nhiều lần vẫn được kể là công chính. 17 Vì nếu bởi một người phạm tội mà sự chết đã cầm quyền trên mọi người qua người ấy, thì cũng bởi một người là Ðức Chúa Jesus Christ mà sự sống sẽ cầm quyền trong những ai tiếp nhận ân sủng và tặng phẩm của sự công chính càng bội phần hơn biết bao.

18 Vậy như bởi một người phạm tội mà mọi người bị đoán phạt thể nào, thì cũng bởi một người đem lại sự công chính mà mọi người được xưng công chính và được hưởng sự sống cũng thể ấy. 19 Vì như bởi sự không vâng lời của một người mà nhiều người đã trở thành những kẻ có tội thể nào, thì cũng bởi sự vâng lời của một người mà nhiều người sẽ trở thành những người được kể là công chính cũng thể ấy.

20 Luật Pháp được ban hành để cho thấy tội lỗi đã gia tăng như thể nào; nhưng nơi nào tội lỗi gia tăng, nơi ấy ân sủng lại càng gia tăng nhiều hơn. 21 Vậy, như tội lỗi thống trị khiến người ta phải chết thể nào, thì ân sủng cũng thống trị, qua sự công chính, làm người ta được hưởng sự sống đời đời nhờ Ðức Chúa Jesus Christ, Chúa chúng ta, cũng thể ấy.

ÐỜI MỚI CỦA NGƯỜI ÐƯỢC XƯNG CÔNG CHÍNH

(6:1 - 8:39)

Tài Liệu

  • Kinh Thánh - Bản Dịch 1925 - Thánh Kinh Hội Anh Quốc và Hải Ngoại
  • Kinh Thánh - Bản Dịch 2011 - Mục sư Đặng Ngọc Báu
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Đại Chúng - Thư Viện Tin Lành
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Việt Ngữ - Thư Viện Tin Lành
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Ngữ Căn - Thư Viện Tin Lành