Kết Hữu Với Jesus

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác: I Heard the Voice of Jesus Say
  • Tựa đề: Kết Hữu Với Jêsus
  • Lời: Horatius Bonar, 1808-1899
  • Nhạc: May Agnew Stephens, 1903
  • Tài Liệu: The Lutheran Hymnal #277

Lời Anh

I Heard the Voice of Jesus Say
1. I heard the voice of Jesus say,
"Come unto Me and rest;
Lay down, thou weary one, lay down,
Thy head upon My breast."
I came to Jesus as I was,
Weary and worn and sad;
I found in Him a resting-place,
And He has made me glad.
2. I heard the voice of Jesus say,
"Behold, I freely give
The living water; thirsty one,
Stoop down and drink and live."
I came to Jesus, and I drank
Of that life-giving stream.
My thirst was quenched, my soul revived,
And now I live in Him.
3. I heard the voice of Jesus say,
"I am this dark world's Light.
Look unto Me; thy morn shall rise
And all thy day be bright."
I looked to Jesus, and I found
In Him my Star, my Sun;
And in that Light of Life I'll walk
Till traveling days are done.

Lời Việt

Kết Hữu Với Jêsus
1. Jêsus khuyên tôi lời rất thiết tha
“Hỡi con khá kíp lại đây
Đầu con mau nghiêng vào dưới cánh ta,
Ắt con được nghỉ yên rày.”
Thật tôi mệt mỏi, buồn bã, rối reng
Ngài ban ơn cho ngày tháng hát khen
Nghỉ yên trong Chúa vui vầy.
Điệp Khúc:
Kết hữu với Jêsus
Cảm thông sâu nhiệm thay
Tôi, Chúa tương thân lòng thật phỉ phu
Jêsus là Bạn thiết tôi rày.
2. Ngài kêu: “Này con nguồn nước sống đây
Uống đi chẳng tốn bạc tiền
Bằng con khao khát chạy đến uống ngay
Uống vô, được vĩnh sanh liền.”
Thật tôi đương khát chạy đến Chúa đây
Suối Linh uống ngon ngọt thay!
Hồn tôi vui tươi, lòng thấy thỏa ngay
Phước thay được sống trong Ngài.
3. Ngài kêu: “Ta đây sự sáng khiết tinh
Chiếu trong ám thế sầu than
Nhìn ta, trong con bất ánh khải minh
Tất nhiên ngày con huy hoàng.”
Thật tôi nhìn Jêsus, chính sao Mai
Thái dương soi rạng đường tôi
Nhìn theo chân quang một bước không sai
Sống trong sự sáng trọn đời.

Ca Khúc

Nhạc Đệm

Nhạc

load PDF

Tài Liệu Tham Khảo