Dâng Trọn Cho Jêsus

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác: Dâng Trọn Cho Jêsus
  • Lời: Lê Phước Thiện
  • Nhạc: Lê Phước Thiện

Lời Việt

Dâng Trọn Cho Jêsus
1. Xin Ngài tha thứ mọi tội tình ô nhơ.
Xin Ngài dắt tôi trọn bước đi.
Tâm này nguyện dâng trọn cho Jêsus thôi.
Tôi nguyện theo chơn Ngài không thôi.
Điệp Khúc:
Chúa đưa dắt tôi và Chúa yêu tôi cả cuộc đời
Chúa mang tôi tôi thân Ngài nát tan.
Xin Ngài ban ơn dắt dìu bước không rời.
Cho đời tôi luôn được tươi vui.
2. Khi Ngài đưa tôi tình yêu thật bao la.
Tôi và Christ muôn đời với nhau.
Khi lòng bâng khuâng Jêsus dẹp đi ngay.
Tôi được luôn bên Ngài không thôi.

Ca Khúc

Nhạc Đệm

Nhạc

load PDF

Tài Liệu Tham Khảo