Xin Cha Đưa Anh

Từ Thu Vien Tin Lanh
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác: God Be With You
  • Lời: Jer­e­mi­ah E. Rank­in (1880)
  • Nhạc: Will­iam G. Tom­er (1882)
  • Tài Liệu:
  • Rankin, J. W. Bisch­off, Otis Presb­rey (Chi­ca­go, Il­li­nois: The West­ern Sun­day School Pub­lish­ing Co., 1880)
  • Hymns of Christian Life (1936) #94

Lời Anh

God Be With You
1. God be with you till we meet again;
By His counsels guide, uphold you,
With His sheep securely fold you;
God be with you till we meet again.
Refrain
Till we meet, till we meet,
Till we meet at Jesus’ feet;
Till we meet, till we meet,
God be with you till we meet again.
2. God be with you till we meet again;
Neath His wings protecting hide you;
Daily manna still provide you;
God be with you till we meet again.
3. God be with you till we meet again;
With the oil of joy anoint you;
Sacred ministries appoint you;
God be with you till we meet again.
4. God be with you till we meet again;
When life’s perils thick confound you;
Put His arms unfailing round you;
God be with you till we meet again.
5. God be with you till we meet again;
Of His promises remind you;
For life’s upper garner bind you;
God be with you till we meet again.
6. God be with you till we meet again;
Sicknesses and sorrows taking,
Never leaving or forsaking;
God be with you till we meet again.
7. God be with you till we meet again;
Keep love’s banner floating o’er you,
Strike death’s threatening wave before you;
God be with you till we meet again.
8. God be with you till we meet again;
Ended when for you earth’s story,
Israel’s chariot sweep to glory;
God be with you till we meet again.

Lời Việt

Xin Cha Đưa Anh
1. Xin cha đưa anh khi mưa, nắng hè, đông,
Cứ dẫn dắt cứ giáo huấn thủy chung,
Chăn nuôi anh an ninh trong ơn hồng,
Nguyền Ngài dắt anh kịp khi ta trùng phùng.
Điệp Khúc:
Từ rày cho đến lúc tương phùng đôi ta,
Dưới chơn Christ chúng ta trùng phùng;
Từ rày cho đến lúc tương phùng đôi ta,
Chúa dẫn đưa anh tận khi ta trùng phùng.
2. Xin Cha đưa anh khi mưa, nắng, hè, đông,
Đưa tay linh năng luôn che anh cùng,
Ban cho ma-na no-nê vui lòng,
Nguyền Ngài dắt anh kịp khi ta trùng phùng.
3. Xin Cha đưa anh khi mưa, nắng, hè, đông,
Khi lâm tai ương xui anh nao lòng,
Xin tay Cha linh năng luôn ôm bồng,
Nguyền Ngài dắt anh tận khi ta trùng phùng.
4. Xin Cha đưa anh khi mưa, nắng, hè, đông,
Giữa lúc sóng gió bão tố hãm xông,
Ơn yêu thương lan ra như hương nồng,
Nguyền Ngài dắt anh tận khi ta trùng phùng.

Tài Liệu Tham Khảo