Xin Chúa Mở Mắt Tôi

Từ Thu Vien Tin Lanh
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác:
  • Tựa đề: Xin Chúa Mở Mắt Tôi
  • Kinh Thánh: Thi Thiên 119:18, 89, 105
  • Lời: Paul E. Carlson
  • Nhạc: Paul E. Carlson
  • Tài Liệu:

Lời Anh

Lời Việt

Xin Chúa Mở Mắt Tôi
Xin Chúa mở mắt tôi, xin Chúa mở mắt tôi
Đặng tôi thấy sự lạ lùng trong luật pháp của Ngài
Hỡi Đức Chúa Trời, lời Ngài được vững lập đời đời trên trời
Được vững lập đời đời trên trời
Nên Lời Chúa, là ngọn đèn, ngọn đèn cho chân của tôi
Là ánh sáng cho đường lối của tôi
Sáng luôn cho đường lối tôi.

Tài Liệu Tham Khảo