Xem Ơn Vô Lượng

Từ Thu Vien Tin Lanh
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác:
  • Tựa đề: Xem Ơn Vô Lượng
  • Lời: Vô danh
  • Nhạc:
  • Tài Liệu:

Lời Anh

Lời Việt

Xem Ơn Vô Lượng
Xem ơn vô lượng vô biên
Ơn từ Cứu Chúa phổ biến
Quyền phép huyết Chúa phiếu lòng sạch bấy
Hãy mau mau tin nhận ngay.

Tài Liệu Tham Khảo