Vui Thỏa Phục Sự Vua Thánh

Từ Thu Vien Tin Lanh
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác:
  • Lời:
  • Nhạc: Elton M. Roth

Lời Anh

Lời Việt

Vui Thỏa Phục Sự Vua Thánh
Thỏa vui hoài lòng hân hoan tiến bước thiên trình
Vững an và bình tịnh thay
Chúa dẫn đưa tôi
Tiếng Ngài truyền tình nguyện đi không chi nao núng
Quyết chẳng chi khó khăn khi Chúa ở gần ta
Tiến lên đi, tiến lên đi hầu việc Vua Thánh
Thỏa vui hoài, thỏa vui hoài lòng hằng ca xướng
Quyết tín nghĩa, luôn kiên trung, chiến đấu mãi luôn
Đem vinh diệu hiến Giê-xu tôi trọn đời.


Tài Liệu Tham Khảo