Vui Mừng Mãi Mãi

Từ Thu Vien Tin Lanh
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác: Vui Mừng Mãi Mãi
  • Lời: Nguyễn Hữu Ái
  • Nhạc: Nguyễn Hữu Ái
  • Tài Liệu:

Lời Việt

Vui Mừng Mãi Mãi
1. Lòng mừng vui không thôi, vì Cha luôn luôn mong chúng ta.
Hằng mừng vui không thôi, vì ý muốn của Chúa trên trời.
Hằng mừng vui không thôi, vì Chúa muốn lối sống mừng vui.
Trong Chúa Jêsus chúng ta vui mừng.
2. Cầu nguyện luôn không thôi, vì Cha luôn luôn mong chúng ta.
Cầu nguyện luôn không thôi, vì ý muốn của Chúa trên trời.
Cầu nguyện luôn không thôi, vì Chúa muốn hãy mãi cầu xin.
Trong Chúa Jêsus chúng ta nguyện cầu.
3. Mọi việc ta luôn mang ơn, vì Cha luôn luôn mong chúng ta.
Mọi việc ta luôn mang ơn, vì ý muốn của Chúa trên trời.
Mọi việc ta luôn mang ơn, vì Chúa muốn hãy biết tạ ơn.
Trong Chúa Jêsus hãy mang ơn Ngài.

Tài Liệu Tham Khảo