Vui Mừng Ca Hát

Từ Thu Vien Tin Lanh
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác: Vui Mừng Ca Hát
  • Lời: Khuyết Danh
  • Nhạc: Khuyết Danh

Lời Việt

Vui Mừng Ca Hát - Nguyễn Long Giáp
Vui mừng ca hát khen ngợi Ngài rao truyền quyền năng Ngài khắp.
Danh Ngài tôn quí trên mọi loài nước Cha mau đến A-men.
Tôn vinh Giê-hô-va muôn loài khá hát.
Chung dâng lên Chúa muôn loài bài ca mới.
Ca khen ơn xót thương muôn loài khá hát.
Ha-lê-lu-gia! Kính khen Ngài.

Tài Liệu Tham Khảo