Vua Biết Suy Tính

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Nội Dung

Lu-ca 14:31-32

31. Hay là có vua nào đi đánh trận cùng vua khác, mà trước không ngồi bàn luận xem mình đem đi một muôn lính có thể địch nổi vua kia đem hai muôn cùng chăng sao? 32. Bằng chẳng nổi, khi vua kia còn ở xa, sai sứ đi xin hòa.Tài Liệu