Vinh Quang Ha-lê-lu-gia

Từ Thu Vien Tin Lanh
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác:
  • Lời: Leland Green
  • Nhạc:
  • Tài Liệu:

Lời Anh

Lời Việt

Vinh Quang Ha-lê-lu-gia
Vinh quang, Ha-lê-lu-gia!
Ðời tự do trong Ngài;
Vinh quang, Ha-lê-lu-gia!
Một cuộc sống mới từ nay.
Muôn tội, quyền năng Ngài buông tha,
Vui mừng về miền nhà Cha,
Ðể đời đời sống bên Ngài.
Vinh quang, Ha-lê-lu-gia!
Chúng ta chờ Chúa hồi lai!

Tài Liệu Tham Khảo