Về Nhà Cha

Từ Thu Vien Tin Lanh
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác:
  • Tựa đề: Về Nhà Cha
  • Lời:
  • Nhạc: Vô danh
  • Tài Liệu:

Lời Anh

Lời Việt

Về Nhà Cha
Quyết hướng về cố gia, về nhà Cha
Lìa vinh hoa thế gian
Quyết hướng về cố gia, về nhà Cha
Phước thế gian không màng.

Tài Liệu Tham Khảo