Vì Sao Tôi Yêu Jesus

Từ Thu Vien Tin Lanh
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác:
  • Lời:
  • Nhạc:
  • Tài Liệu:

Lời Anh

Lời Việt

Vì Sao Tôi Yêu Jesus
Bạn ngạc nhiên nhân sao tôi mến yêu Jêsus.
Yêu Jêsus. Kính khen Ngài!
Bạn ngạc nhiên nhân sao tôi mến yêu Jêsus?
Nầy bạn khá ngồi nghe tôi bày.
Tôi yêu Ngài vì Ngài đã gánh tội lỗi tôi.
Chịu hình thế tôi.
Nầy nguyên nhân sao tôi luôn mến yêu Jêsus:
Vì Jêsus chịu chết thế tôi.

Tài Liệu Tham Khảo