Truyền Rao Danh Chúa

Từ Thu Vien Tin Lanh
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác:
  • Lời:
  • Nhạc:

Lời Anh

Lời Việt

Truyền Rao Danh Chúa
1. Lòng mừng vui rao truyền danh Chúa cho nhân loại chìm trong nơi thương đau
Nhờ Chúa giúp ta luôn gặt đem chiến thắng cho Ngài
Dầu gặp khi mưa gió bão bùng, hoặc gặp khi ban mai an tịnh
Ta không sờn truyền rao tình thương Chúa ra cùng chốn.
Điệp Khúc:
Kìa tình yêu Giê-xu rộng lớn bất tuyệt
Vì toàn nhân gian nên Ngài đã lâm trần
Chuộc tội nhân khỏi nơi tăm tối
Nhờ dòng huyết từ Gô-gô-tha gội sạch bao ô dơ khiến tâm sạch trong.
2. Cùng nhau ta lên đường tranh đấu toán quân tinh nhuệ mau mau xung phong
Nhờ Giê-xu oai phong quyền năng danh tướng đi đầu
Cùng gặt bao nhiêu chiến thắng về lòng mừng vui ca khúc khải hoàn
Tinh binh Ngài lòng không nao núng rao truyền về Chúa.


Tài Liệu Tham Khảo