Trên Đường Hẹp Của Chúa

Từ Thu Vien Tin Lanh
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác:
  • Tựa đề: Trên Đường Hẹp Của Chúa
  • Lời: Vô danh
  • Nhạc:
  • Tài Liệu:

Lời Anh

Lời Việt

Trên Đường Hẹp Của Chúa
Cùng nhau ta bươn trên đường hẹp của Chúa
Chăm chú tiến bước cho xong cuộc chạy đua
Cùng nhau lên nơi chân quang lòa
Cùng nhau lánh thế giới gian tà
Cùng nhau tiến trên đường hẹp thập tự giá.


Tài Liệu Tham Khảo