Trên Đường Em-mau

Từ Thu Vien Tin Lanh
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác: Trên Đường Em-mau
  • Lời: Linh mục Thành Tâm
  • Nhạc: Linh mục Thành Tâm

Lời Việt

Trên Đường Em-mau
Điệp Khúc:
Trên đường Êm-mau,
Hai người lữ khách bước đi bên nhau.
Mộng vàng tan mau
Nhọc nhằn lê gót chân buồn đường dài.
Này Ngài tiến đến, về Êm-mau,
Tiến bước theo ngay bên.
Họ không trông ai
Người lữ khách đó chính là Ngài.
1. Biết mấy lúc chúng ta
Đi trong cuộc sống mỗi ngày,
Đã gặp Ngài nhưng chẳng biết Ngài.
Ấy những lúc mắt ta
Không trông không thấy được Ngài,
Trong những kẻ nghèo đói.
2. Có những buổi sát vai
Nhanh chân ta bước bên Ngài
Trên đường về nhưng chẳng biết Ngài.
Ấy những lúc chúng ta
Vô tâm không để ý người,
Người lao công cùng đi.
3. Có những buổi nắng phai
Rong chơi ta đã gặp Ngài,
Khắp phố phường nhưng chẳng biết Ngài,
Ấy những lúc chúng ta
Vô tâm không để ý người,
Người phu xe gầy vai.

Tài Liệu Tham Khảo