Thiên Sứ Rao Truyền

Từ Thu Vien Tin Lanh
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác: While By My Sheep
  • Lời:
  • Nhạc:
  • Tài Liệu:

Lời Anh

Lời Việt

Thiên Sứ Rao Truyền
1. Chúng tôi mục đồng từ miền Giu-đê,
Thức đêm chăn bầy, nhìn hạt sương rơi,
Thoáng trông lên trời,
Lòa tia sáng,
Chiếu lên vinh quang của Chúa thượng thiên.
2. Tiếng vang khung trời thần binh loan tin,
Jêsus ra đời thành Bết-lê-hem,
Xiết bao vui mừng,
Ðừng kinh khiếp,
Ðấng Mê-si nay lâm thế vì ngươi.
3. Có muôn thiên thần đồng hòa thanh âm,
Chúc tôn Con Trời, thành nhân hôm nay,
Ấy tin vui mừng,
Lòng sung sướng,
Ðến Bết-lê-hem chiêm bái hài nhi.

Tài Liệu Tham Khảo