Thống Khổ Nhân

Từ Thư Viện Tin Lành
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác: Hallelujah, What a Savior
  • Tựa đề: Thống Khổ Nhân
  • Lời: Philip P. Bliss (1838-1876)
  • Nhạc: Philip P. Bliss (1838-1876)
  • Tài Liệu: In­ter­na­tion­al Les­sons Month­ly, 1875

Lời Anh

Hallelujah, What a Savior
1. Man of Sorrows! what a name
For the Son of God, who came
Ruined sinners to reclaim.
Hallelujah! What a Savior!
2. Bearing shame and scoffing rude,
In my place condemned He stood;
Sealed my pardon with His blood.
Hallelujah! What a Savior!
3. Guilty, vile, and helpless we;
Spotless Lamb of God was He;
“Full atonement!” can it be?
Hallelujah! What a Savior!
4. Lifted up was He to die;
“It is finished!” was His cry;
Now in Heav’n exalted high.
Hallelujah! What a Savior!
5. When He comes, our glorious King,
All His ransomed home to bring,
Then anew His song we’ll sing:
Hallelujah! What a Savior!

Lời Việt

Thống Khổ Nhân
1. Danh chi danh là “Thống khổ nhân”
Danh Con Thượng Đế xưa lâm trần!
Thay tâm ô tội, rửa ác bẩn
Lạ thay Cứu Chúa! Ha-lê-lu-gia!
2. Thay tôi mang nhục nhã khổ thân
Jêsus chịu án mang tội trần
Ơn buông tha dung huyết đóng ấn
Lạ thay Cứu Chúa! Ha-lê-lu-gia!
3. Tôi sanh trong tội ác xấu xa
Chiên Con Trời thánh minh vô hà
Dâng hy sinh chuộc lỗi hết cả
Lạ thay Cứu Chúa! Ha-lê-lu-gia!
4. Xưa treo thân chịu chết thế tôi
Trên thập tự Chúa kêu “Xong rồi”
Hôm nay trên thân quốc sáng chói
Lạ thay Cứu Chúa! Ha-lê-lu-gia!
5. Khi Vua vinh diệu sẽ tái lai
Đem dân Ngài thảy lên thiên đài
Dâng tân giai điệu hát chúc bái
Lạ thay Cứu Chúa! Ha-lê-lu-gia!

Ca Khúc

Nhạc Đệm

Nhạc

load PDF

Tài Liệu Tham Khảo